Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
501 postów 22544 komentarze

SpiritoLibero

Jarek Ruszkiewicz SL - PiS PO jedno zło!

Kontrowersja Syjonu - Geneza Kwestii

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wiara, zrodzona przez fanatyczną sektę, wycisnęła w ciągu dwudziestu pięciu stuleci potężny wpływ na umysły ludzkie i stąd pochodzi jej destruktywna siła.

 Poczynając od 1951 roku Douglas Reed, czołowy brytyjski korespondent wojenny, spędził ponad trzy lata nad ‘Kontrowersją Syjonu’. Prace zamknął epilogiem w  1956 r. Chociaż zachowała się dotycząca książki korespondencja z  wydawcą, rękopis nie został temu ostatniemu dostarczony. Zamiast tego przez 22 lata zbierał kurz w  domu autora w  Durbanie. 

Reed pokochałby Internet! 

Teraz to medium istnieje i  musi pomóc w  rozpowszechnieniu prawdy. Kilka rozdziałów tej książki dowodzi, jak bardzo autorowi podobałyby się nowe możliwości. Zapewne tak samo, jak syjonistycznym cenzorom nie podoba się naruszanie ich globalnego monopolu na pranie mózgów i  kontrolę mediów.
W Europie, w  latach bezpośrednio przed i  po II Wojnie Światowej, nazwisko Douglasa Reeda było na ustach wszystkich. Jego książki były sprzedawane w  kilkudziesięciotysięcznych nakładach. Był doskonale znany rzeszom fanów w  całym anglojęzycznym świecie. 

I nagle zniknął. 
(Elżbieta Gawlas)
 
-------------------------------------------------------
 Rzeczywisty początek tej kwestii wiąże się z pewnym dniem 458 roku BC, do którego opisu dojdziemy w rozdziale szóstym. W tym dniu niepozorne plemię palestyńskie Judy (od którego wcześniej odżegnał się Izrael) spłodziło rasistowską wiarę, której niszczący wpływ na sprawy ogólnoludzkie był chyba potężniejszy, niż jakiekokwiek środki wybuchowe czy plagi. Był to dzień, w którym teoria ‘rasy panów’ ustanowiana została jako ‘Prawo’.
 
 W owych czasach Juda była jednym z małych plemion wśród narodów ujarzmionych przez króla Persji, a o tym, co obecnie nazywa się ‘Światem Zachodnim’, nikomu się jeszcze nie śniło. Dzisiaj, w dwu tysięcznym prawie roku istnienia chrześcijaństwa, wyrosła z niego ‘cywilizacja Zachodnia’ zagrożona jest rozpadem.
 
 Zdaniem autora, źródłem jego jest wiara zrodzona w Judzie 2,500 lat temu. Ten proces można dosyć dokładnie prześledzić począwszy od zarzewia aż do jego obecnych skutków, gdyż przebiegał on w okresie historycznie udokumentowanym. 
 
 Wiara, zrodzona tego dnia przez fanatyczną sektę, wycisnęła w ciągu dwudziestu pięciu stuleci potężny wpływ na umysły ludzkie i stąd pochodzi jej destruktywna siła. Nie sposób wytłumaczyć powodów, dla których powstała akurat w tym szczególnym momencie i dlaczego w ogóle się zrodziła. Jest to jedna z największych zagadek świata, o ile nie uzna się za obowiązującą również w zakresie religii teorii, że każda działalość prowokuje równie silne przeciwdziałanie; w myśl tej zasady, ten sam impuls, który w tych zamierzchłych czasach kierował wielu ludzi ku poszukiwaniu powszechnego miłosiernego Boga, mógł spłodzić fanatyczną kontr-ideę wyłącznego i mściwego bóstwa.
 
 Już nawet w 458 roku Judaizm był teorią retorgresywną; w tym czasie ludy znanego świata poczęły odwracać oczy od idoli i bóstw plemiennych, w poszukiwaniu Boga ogólnoludziego, sprawiedliwego i powszechnego. Kierunek ten, wskazany już wcześniej przez Konfucjusza i Buddę, znany był narodom sąsiadującym z Judą. Dzisiaj próbuje się dowodzić, iż człowiek wierzący – chrześcijanin, muzułmanin, powinien respektować Juadaizm mimo jego błędów, jako niezaprzeczalnie pierwszą religię uniwersalną, z której wyszły wszystkie inne. Uczy się tego każde dziecko żydowskie. W rzeczywistości, idea jedynego Boga wspólnego wszystkim ludom, znana była na długo przez ukształtowaniem się plemia Judy, a sam Judaizm jest przede wszystkim zaprzeczeniem tej idei. Egipska Księga Zmarłych (której manuskrypty odnalezione w grobowcach królów wyprzedzają judaistyczne ‘Prawo’ o ponad dwa tysiące lat) zawiera ustęp: ‘Od początku czasów, jesteś Boże jedynym, dziedzicem nieśmiertelności, samo-stworzycielem, samo-zrodzicielem; stworzyłeś ziemię i człowieka.’ Wprost przeciwnie, w Biblii judejscy Lewici pytają ‘Któż podobny tobie między bogami, Panie?’ (Exodus).
 
(...) Sekta, która związała się z plemieniem Judy i je opanowała, przejęła w swoich księgach rozpowszechniający się koncept jedynego Boga powszechnego jedynie po to, aby go zniszczyć, postulując wiarę opartą na jego zaprzeczeniu. Zaprzeczenie to, bardziej ignorujące niż otwarte, było nieuniknione i konieczne dla oparcia podstaw nowej wiary na teorii rasy panów. Taka, jeśli w ogóle istnieje, sama w sobie musi być Bogiem.
 
 
 Wiara ta, wprowadzona w 485 roku BC jako prawo regulujące życie Judy, była i pozostaje unikalna w historii świata. Opiera się na stwierdzeniu przypisowanym plemiennemu bóstwu (Jehowie), że Izraelici (w rzeczywistości Judajczycy) są ‘narodem wybranym’, który przy przestrzeganiu wszystkich ‘przepisów i praw, wywyższony zostanie ponad inne ludy i otrzyma ‘ziemię obiecaną’.
 
 Okres przed rokiem 458 BC jest przeplatanką wiedzy, legendy i mitologii, w odróżnieniu od nastepnego okresu, którego główne wydarzenia są udokumentowane. Przed rokiem 458 przeważała ‘tradycja ustna’, a początki dokumentacji sięgają dwa stulecia wstecz, kiedy Izraelici odłączyli się od Judaejczyków. Na tym początkowym etapie spisywania tradycji ustnej, zaszła perwersja. Zachowane słowa wczesnych Izraelitów wykazują, iż ich tradycja zmierzała do włączenia się w nurt ogólnoludzkiego społeczeństwa pod sztandarem uniwersalnego Boga. Tendencja ta została odwrócona przez wędrujących kapłanów , którzy odseparowali Judaejczyków i ustanowili kult Jahowe, jako boga rasy, nienawiści i zemsty.(,,,)Żądanie Jehowy, aby go czcić w określonym miejscu i kraju, pociągało dla jego wielbicieli konieczność przebywania w nim. 
 
 
 Oczywiście, nie wszyscy mogli tam mieszkać, lecz ci żyjący poza krajem, czy to z konieczności, czy z własnego wyboru, automatycznie stawali się ‘niewolnikami’ ‘obcych’, których należało ‘wykorzenić’, ‘wytracić’ i ‘zniszczyć’. Według podstawowych zasad tej wiary nie ma znaczenia, czy ci ‘władcy’ są najeźdzcami, czy też kurtuazyjnymi gospodarzami; ich z góry przeznaczonym losem jest zagłada lub zniewolenie.
 
 Przed czekającą ich zagładą i zniewoleniem, mają tymczasowo pełnić rolę ‘władców’ Judejczyków; nie z własnego wyboru, lecz jako narzędzie kary za niestosowanie się Judajczyków do ‘przepisów’. W ten sposób Jehowa przedstawia się jako jedyny powszechny Bóg: choć uznaje tylko ‘naród wybrany’, posługuje się poganami dla ukarania go za ‘przekroczenia’, zanim poganie sami nie padną ofiarą przeznaczonej im zagłady.
 
 Taki spadek został narzucony plemieniu Judy. Nie byłi oni nawet jego prawnymi dziedzicami, gdyż zgodnie z Księgą, ‘przymierze’ zawarte zostało między Jehową, a ‘dziećmi Izraela’. Na długo przed rokiem 485 Izraelici, odsunąwszy się od nie-izraelskich Judaejczyków, rozpłynęli się w morzu społeczeństw, unosząc ze sobą wizję uniwersalnego miłosiernego Boga ogólnoludzkiego. Jak wykazują wszystkie źródła historyczne, Izraelici nigdy nie wyznawali wiary rasistowskiej, która w ciągu wieków miała być znana jako religia żydowska, czyli Judaizm. Wiara ta od początku była produktem Lewitów Judajskich.
 
(...)Tak stworzyli permanentny ruch, przeciwstawny wszystkim uniwersalnym religiom, i utożsamili imię Judy z doktryną izolacji od reszty ludzkości, rasistowską nienawiścią, morderstwem w imię religii i zemstą.
 
 Ta perwersja widoczna jest w Starym Testamencie, w którym Mojżesz najpierw pojawia się jako zwiastun przykazań moralnych i miłości bliźniego, a kończy jako rasistowski masowy morderca. Gdzieś między Eksodusem a Liczbami, przykazania moralne nabierają przeciwnego znaczenia. W trakcie tej transmutacji Bóg, który początkowo zabrania zabijania bliźniego i pożądania jego bożków i żony, kończy nakazem plemienej masakry sąsiednich ludów, z wyłączeniem jedynie dziewic!
 
 Owocem starań wędrownych kapłanów którzy opanowali plemię Judy, było odwrócenie tego niepozornego narodu od rozpowszechniającej się idei Boga ogólnoludzkiego; przywrócenie krwiożerczego rasistowskiego bóstwa plemiennego, i skierowanie swych wyznawców na długą drogę niszczycielskiej misji.
 
(...)Sporny jest sam fakt istnienia Mojżesza. Jak powiedział nie żyjący już Rabin Emil Hirsch: ‘Uważa się, że Mojżesza nigdy nie było. Zgodzę się. Jeśli ktoś mi powie, że przypowieść, która przyszła z Egiptu, zalicza się do mitologii, nie będę protestował – jest mitologią. Powiadają mi, że księga Izajsza, jak ją znamy obecnie, złożona została z conajmniej trzech opisów z róznych wieków. Wiedziałem o tym przed nimi; zanim oni sami wiedzieli. Byłem o tym przekonany.’
 
 Niezależnie od tego, czy Mojżesz istniał, czy nie, nie mógł poprowadzić masowego eksodusu z Egiptu do Kannaan (Palestyny). Według rabina Elmera Bergera, w czasach gdy niejaki Mojżesz miał wyprowadzać grupy ludu z egipskiej niewoli, nie istniały wyodrębione plemiona Izraelczyków. W Kannan zamieszkiwały wtedy ludu Habiru (Hebrajczycy), które daleko wcześniej napłynęły tam z drugiej strony - z Babilonu. Nazwa Habiru nie oznaczała przynależności plemiennej czy rasowej, lecz odnosiła się do ‘nomadów’. Na długo przed tym, zanim mogły nadciągnąć małe grupki prowadzone przez Mojżesza, ludy Habiru opanowały większą część Kanaanu, tak że jego gubernator donosił faraonowi Egiptu: ‘Król nie ma już ziemi – Habiru zdewastowali wszystkie posiadłości króla.’
 
 Równie treściwie wypowiada się na ten temat najbardziej gorliwy historyk syjonistyczny, Dr Józef Kastein. Często będziemy go cytować, gdyż jego książka, podobnie jak niniejsza, obejmuje kompletny cykl kontrowersji syjonistycznej (oprócz ostatnich dwudziestu pięciu lat – została wydana w 1933 roku). Powiada on: ‘Niezliczone plemienia hebrajskie zaludniały te ziemie, które Mojżesz obiecał swoim wyznawcom jako należne im odwieczne dziedzictwo; niezależnie od tego, że aktualne warunki w Kannan dawno już unieważniły ich prawa i uczyniły je iluzorycznymi’.
 
(...)Tak więc, historycznie, mitem są przekazy o niewoli egipskiej, o rzezi ‘nowonarodzonych w Egipcie’, o eksodusie i podboju obiecanych ziem. Choć historia jest zmyślona, lekcja zemsty na poganach została zasadzona w umysłach ludzkich i wywarła na nie głęboki wpływ, trwający do naszych czasów.
Wymyślona została najwidoczniej w celu odciągnięcia Judejczyków od wcześniejszej tradycji Boga, przemawiajacego z płonącego krzaka słowami prostych praw moralnych i miłości bliźniego. Przez wstawienie wyimaginowanego i alegorycznego epizodu, zaprezentowanego jako prawda historyczna, ta tradycja została zmieniona w zaprzeczające ją ‘Prawo’ ekskluzywności, nienawiści i zemsty. Z taką to religią i dziedzictwem popartym historycznym wątkiem, niepozorna grupa ludu wysłana została w drogę do przyszłości.
 
(...)Od początku powstania będące odrębnym plemieniem, Juda odznaczało się osobliwym charakterem. Zawsze było odizolowane i pozostawało w konfliktach z sąsiadami. Jego pochodzenie otacza mgła tajemnicy. Wydaje się, że wraz ze swoim złowieszczym imieniem, plemię to nie tyle zostało ‘wybrane’, co odseparowane. Księgi Lewitów włączają je w obręb plemion Izraela, a ponieważ pozostałe plemiona mieszały się z okoliczną ludnością, ono pozostało ostatnim pretendentem do nagrody obiecanej przez Jahowę ‘narodowi wybranemu’. Jednakże, nawet to roszczenie nie wydaje się uzasadnione, gdyż Encyklopedia Żydowska bezstronnie stwierdza, iż Juda ‘najprawdopodobniej nie była plemieniem Izraelijskim’.
 
Takim było owo osobliwe plemię, które wyruszyło w przyszłość obarczone doktryną wypracowaną przez Lewitów, zapewniającą że jest ono ‘narodem wybranym’ przez Jehowę; który po wypełnieniu wszystkich ‘przepisów i praw’, oddziedziczy ziemię obiecaną i osiągnie panowanie nad wszystkimi narodami.
 
W końcowej formie spreparowanych przez Lewitów ‘statutów i praw’, niejednokrotnie pojawiają się nakazy, jak: ‘doszczętnie zniszczyć, ‘obalić’, ‘wykorzenić’. Przeznaczeniem Judy było stworzenie narodu poświęconego idei zniszczenia.
 
Douglas Reed - Kontrowersja Syjonu
Tłum. Krzysztof Edmund Wojciechowicz 
(Skróty pochodzą ode mnie - SL)
 
 
 

KOMENTARZE

 • Pięciu * nie uzbierasz...
  za antysemicki wpis.
 • @Talbot 13:42:14
  Antysemicki ?
  :D))))))))))))))))

  Im wiecej pał tym bardziej będę zadowolony.
 • @Autor
  Artykuł skandaliczny. Czytając, początkowo zamierzałem podjąć dyskusję, ale im dalej wchodziłem w tekst, tym tego fałszu było więcej. Żeby to prostować, musiałbym wszystko od nowa pisać. Nasunęło mi się wiele pytań, ale komu miałbym je zadać, skoro to nie jest praca @Spirito
  Libero.

  Artykuł usiłuje podważyć prawdziwość Słowa Bożego zawartego w Księgach Starego Testamentu, który na równi, tak samo jak Nowy Testament jest Objawieniem Bożym.
  Zakwestionowanie Starego Testamentu jest uderzeniem w wiarygodność Jezusa Chrystusa, którego Stary Testament zapowiada. Nowy Testament jest wypełnieniem wszystkich proroctw Starego Testamentu.

  Artykuł ten, swoim fałszem i kłamstwem uderza w SAME PODSTAWY WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. Jezus powiedział: "Zbawienie bierze początek od Żydów." / J 3, 22 / Od Żydów, czyli od Judy.
  Jezus pochodzi z pokolenia Judy.
 • @SpiritoLibero 13:49:17
  Weź przykład z Kurnika - tam nie porusza się Tematów Niebezpiecznych...
  http://www.youtube.com/watch?v=SNieF3fu7Jo
 • @Jan Szczepanik 14:03:25
  Mylisz się. Po przeczytaniu (uważnym) całości zmienisz zdanie.
  To dopiero początek publikacji.

  A Autor już od dawna, niestety, nie żyje...
 • @Talbot 14:05:16
  Ja na NP poruszałem. Dlatego musiałem odejść.

  NEon24.pl to inna jakość medialna :D))
 • @Jan Szczepanik 14:03:25
  he he he...Janie, wpadłeś w pułapkę Spirytusa...wiesz, Gienek Sendecki ma test na koszerność zapraszając na prosiaka od Witaszka...Spirytus ma insze metody na zbadanie koszerności wśród blogerów... :))))))))))))))))))))
  pozdrawiam niepoprawnie hłe hłe hłe
 • @SpiritoLibero 13:49:17
  Antysemicki ?
  :D))))))))))))))))

  Czy jest antysemicki? Raczej nie. Jest głupi. "Argumenty czerpie z kapelusza. Na pewno jest antychrześcijański.
 • SpiritoLibero ja także coś antysemickiego do twego koszyka dorzucę, pozdrawiam, dałem 5+++
  Wylęgarnia pedałożydokomunyw kraju, gdzie podobno Bolesław "tymy ręcamy z Danuśko i dzieciamy" obalył komunę, która - jak widać - nie tylko nie dała się obalić ale wprost przeciwnie - odpasiona na rozkradzionym majątku państwowym - POczyna sobie coraz śmielej.. Blumsztain vel Bratkowski żydokomuna, a córeczka pedałożydokomuna. Jest postęp ! Trudno się dziwić, na salony wchodzi dziś pokolenie wnuków stalinistów. Blumsztain vel Bratkowska, Meller, Szczuka - to tylko przykłady. Trudno też uciec od kolejnej cechy łączącej tych ludzi, czyli żydowskości. Wynurzenia Blumsztain vel Bratkowskiej pokazują skąd wyrasta gender. To przepoczwarczony (który to już raz )marksizm.Te setki milionów zamęczonych ludzi to dla marksistów tylko statystyka. Pokazać im Soviet story, uczniom też. Hodują kolejne resortowe pokolenia. Antysemityzm w Polsce jest wręcz w tym wypadku zdrowym zjawiskiem. Wielokulturowe Liceum im. Jacka Kuronia gdzie, dyrektor Anna Blumsztajn, uczą same żydokomuchy i uczęszcza tam również młoda żydokomuna, taki relikt TPD, to luksusowa bo/ wpisowe 1000, opłata egzaminacyjna -nie doczytałem się ile ale jest. Plus co miesięczne czesne w wysokości nieznanej bo napisali, że po uzgodnieniu z sekretariatem :) / KOSZER WYLĘGARNIA czerwonego narybku :) Wystarczy spojrzeć na nosy kijanek :) Siedziba tej szkółki też ciekawa: dawna zabytkowa mykwa przy zburzonej za Gomułki praskiej synagodze. A cały Zespół Szkół "Bednarska" to ostoja PO-st-żydo-komuny! Ze znaną "filozof i pedagog" Krystyną Starczewską na czele. Cieniem rzuca się alkoholizm patrona Wielokulturowego Liceum im. Jacka Kuronia na atmosferę w szkole i głoszone tam faryzejskie mądrości. Żydostwo nie dorosło do XXI wieku i stąd promocja skompromitowanych idei z przeszłości. Liczy się tylko wątek plemienny. Tu Teledysk studniówkowy absolwentów 2010 http://www.savetubevideo.com/?v=CsziRK9IkT8 aj waj, ale ... czego należy się spodziewać po szkole działającej pod takim patronem :)))) Ja się nie dziwię. Jeżeli są resortowe dzieci to i resortowe wnuki będą. Scentralizowanie władzy państwowej i biznesu w tym mieście przyciągnęło POubeckie bękarty z całego prowincjonalnego kraju. Dzieci byłych lolalnych I-szych sekretarzy, funkcjonariuszy umacniających władze ludową zawsze mogą liczyć na znajomego tatusia lub wujka w zdobyciu dobrze płatnej posady w Warszawce. A szkoły, nauczyciele i cele wycieczek szkolnych służy tylko utrzymanu ducha człowieka sowieckiego. Należy odkryć na nowo ich taktykę. Od rewolucji bolszewickiej obowiązuje ta sama metoda postępowania ze społeczeństwami. Na skutek brutalnej propagandy i nie tylko (przykład sowieckiej Rosji i krajów satelickich)dąży się do zmian społecznych, których społeczeństwa sobie nie życzą, ale jak podniosą głowę natychmiast następuje ustępstwo, by nie utracić wpływów i władzy. Opisany mechanizm funkcjonuje i na wschodzie i na zachodzie, ale jest to ten sam mechanizm, prowadzący do niewolnictwa. Po tych doświadczeniach jest jeden wniosek - tego raka trzeba usunąć. WIĘCEJ NA NIEZWYKLE POUCZAJĄCEJ STRONIE SZKOŁY:) http://wlh.edu.pl/o-szkole/ Jedną z ciekawostek występujący w programie szkoły regularnie raz na miesiąc :)) punkt programu pt. WIEC DEMOKRATYCZNY !!! :))) dla mnie bomba :)))))))) "raport Aktywu z posiedzenia Wiecu, który odbył się w piątek 25 Października 2013" "Dzieci mogą i powinny decydować o samych sobie, bo są w stanie tworzyć lepszy ład społeczny niż dorośli. " To język nachalnej agitki komunistycznej i ukryć tego nie sposób. Jest to szkoła, do której trafiają dzieci m.in.z domów rozbitych, rekonstruowanych (kolejny partner matki). Są to na ogół dzieciaki zbuntowane, trudne, nie przywykłe do systematycznej i ciężkiej pracy. Sprawiają kłopoty wychowawcze więc szkoły normalne (nie wielokulturowe) pozbywają się ich. To jest narybek szkoły im.J.Kuronia, którą kieruje córka S. Blumsztajna. Z tej szkoły rekrutowali się też uczniowie, którzy protestowali, pod wodzą niejakiej wiceminister edukacji, nieżyjącą już J. Dzieżgowską, przeciwko ministrowi konstytucyjnemu w rządzie PiS Giertychowi, który był autorem akcji "Zero tolerancji", co było bardzo nie w smak tym libertyńskim środowiskom. To oni razem z p. wiceminister wymyślili hasło: "Giertych do wora i do jeziora". Trzeba przyznać, że Giertycha pomysły nie były złe, np. drugi, także opluwany intensywnie przez lewactwo, a mianowicie mundurki uczniowskie. Widzimy zatem, że młodzież tej szkoły jest specyficzna, bogata, bo to progenitura zamożnych resortowych rodziców z kpp-owskimi korzeniami. Stąd nieprzypadkowy patron szkoły, reformator w duchu marksistowskim polskiego harcerstwa, pochowany w alei zasłużonych na Powązkach Wojskowych, obok innego reformatora Polski, funkcjonariusza PZPR Berele Lewartowa vel B.Geremka. Ci co zaprowadzali nam ustrój komunistyczny- jednym słowem - dalej urządzają nam Polakom, w naszym własnym kraju życie. Jeżeli już pomarli, to robią to ich dzieci, albo są patronami przedsięwzięć typu Wielokulturowa szkoła humanistyczna im. J, Kuronia w Warszawie. To nie jedyna tego typu szkoła w Warszawie. Również słynna, bardzo reklamowana w swoim czasie "Bednarska", to takie samo środowisko, co kuroniówka na Pradze. Wielu dało się nabrać i do szeroko reklamowanej placówki, w początku transformacji posłało tam swoje dzieci. Szkoły tego typu są wylęgarniami elementów antypolskich, wywrotowych, które się wykorzystuje jako tzw. młodzieżówki partii libertyńskich, jako edukatorów seksualnych, jako prowokatorów podczas Marszów Niepodległości, itp. Dzisiaj te środowiska najintensywniej propagują gender i edukację seksualną od 4-tego roku życia, powszechne prawo dostępu dzieci i młodzieży do aborcji i do środków antykoncepcyjnych, by zarabiały koncerny farmaceutyczne sponsorujące te środowiska. Na liście płac tego przemysłu jest m.in W. Nowicka i większość, jeśli nie wszystkie, feministki. Grodzkie, Biedronie, itp. Stąd taki wściekły atak tych środowisk na List Episkopatu w sprawie gender i na każdą osobę obnażającą tę zbrodniczą, jak każda odmiana marksizmu, ideologię. Zapominacie, że dawne elity komunistyczne nie zostały rozliczone pod żadnym względem. Wielu z nich piastowało i nadal są na wysokich stołkach. Dla przykładu: sądy i prokuratura nie zostały zweryfikowane, dziennikarze o poglądach komunistycznych już dawno wrócili na swe stanowiska a nawet awansowali (A. Janas, Paradowska i wielu innych) dzieci resortowe opanowały prawie całe mas media, większość działaczy SLD zażarcie bronią interesów Rosji (spadkobierczyni ZSRS) - i nikt z polityków się temu nie sprzeciwia (nawet przedstawiciele PiS-u nie zwracają na to uwagi ani w dyskusjach polityczno-gospodarczych w TV ani na forum Sejmu). Żydo-komuna opanowała w większości główne stanowiska strategiczne w rządzie, kreatorami i doradcami są żydzi lub pochodzenia żydowskiego. Oni Nam piszą od nowa naszą historię (fałszując ją) i nikt się temu nie sprzeciwia. Społeczeństwo zostało zastraszone i boi się głośno temu sprzeciwić jeśli ktoś się odezwie i sprzeciwi - traci pracę. Strach paraliżuje wszelkie działania - utrata pracy dla niejednej rodziny oznacza katastrofę. Protesty uliczne nie są brane pod uwagę przez rządzących. Sondaże kreujące opinię publiczną są robione na zamówienie rządzących, wybory w wielu okręgach są fałszowane (wystarczy wstawić dodatkowy krzyżyk w głosie, by stracił ważność - stąd tyle nieważnych głosów) i nikt się nad tym nie zastanawia jak to możliwe, że ludzie umiejący czytać i pisać stawiają dwa krzyżyki na różne partie i osoby. A dlaczego zaraz po zliczeniu głosów w krótkim czasie oddane głosy są niszczone ? Dlaczego immunitet ochrania malwersantów gospodarczych ? Jest długa lista złych poczynań tego rządu i opozycja nie może się temu zdecydowanie sprzeciwić i temu zaradzić. A może Polska to tylko milknące echo które po niej pozostało skoro 70% ustaw wnosi UE, które Polska musi zaakceptować. bo na świecie już tak jest, że jak ktoś ci coś daje to na pewno nie daje ci tego za darmo a może właśnie płacimy to swą niepodległością - zależnością od UE, gdzie prym wiodą Niemcy i tym sposobem powtórnie utraciliśmy swą niepodległość. Trzeba wypalać czerwoną zarazę, te czerwone parchy trzeba eliminować z życia publicznego, za głoszenie zbrodniczych, komunistycznych teorii skazywać na długoletnie więzienia....propagowanie komunizmu jest karalne oraz przywrócić karę śmierci .... Wszelkie pomniki komunistów powinny być usuwane a na ich miejscu stawiane toalety publiczne ....Bratkowska powinna być oskarżona z art. 256 kk i natychmiast dyscyplinarnie usunięta z zawodu nauczycielskiego. Kodeks karny Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ( gdyby chodziło o wypowiedzi antysemickie prokuratura już wszczęłaby z urzędu).
 • @AnnaP 14:18:48
  Z obfitości serca usta mówią. Wszystko musisz wytaplać w szambie.
 • @Jan Szczepanik 14:13:19
  Dlaczego twierdzisz, ze z kapelusza ?
  Autor spędził ponad 3 lata w najlepszych bibliotekach.
  Jak możesz oceniać coś, czego nie znasz ?
  Przeczytaj całość, przemyśl i wtedy feruj wyroki.
  Link podałem.

  To jest jedna z najbardziej chrześcijańskich prac jakie miałem okazję czytać
 • @Kula Lis 62 14:22:26
  Nie jestem zwolennikiem bezbożnego, antychrześcijańskiego żydostwa.
  Jestem ich przeciwnikiem. Tak samo jak przeciwnikiem ich diabelskich ideii jest Bóg. Oni tworzą synagogę szatana, dlatego ich diaboliczne zamysły potępiam i walczę z nimi.
  Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Nie mieszajmy dobbra ze złem, jak pisał Czesław Miłosz:
  "Który skrzywdziłeś człowieka prostego Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, Gromadę błaznów koło siebie mając Na pomieszanie dobrego i złego, Choćby ..."
 • @SpiritoLibero 14:27:03
  Teraz masz przechlapane - przynajmniej na równi ze mną;-)))

  PS. Szczepanik chce dowodów. Myślę, że powinien przeczytać Apokryfy ST - tam w apokryficznej Księdze Ezechiela są założenia doktryny. Bo Ci wszyscy "prorocy" - to tylko kopiści i przyczynkarze. Ideologiem był Ezechiel.
 • @Skanderbeg 14:33:49
  Gdybyś był mniej złośliwy i leniwy to byś kliknął w podany pod artykułem link i znalazłbyś biblografię.

  Biorąc pod uwagę, że oprócz tego, że jesteś złośliwy i leniwy jestes jak widać matołem to podam ci ma tacy, proszę:

  http://www.controversyofzion.info/Controversybook/Controversybook_eng_Bibliography.htm
 • @Jan Szczepanik 14:44:09
  Nie wyjeżdżaj mi tu z polonofobem, agentem NKWD Miłoszem, bo się ośmieszasz.
 • @Jan Szczepanik 14:44:09
  Coś podobnego - Czesław Miłosz. Polakożerca...
 • @SpiritoLibero 14:27:03
  //Dlaczego twierdzisz, ze z kapelusza ?
  Autor spędził ponad 3 lata w najlepszych bibliotekach.
  Jak możesz oceniać coś, czego nie znasz ?//

  A ja spędziłem 30 lat na czytaniu Biblii. Tyle fałszu z którym się zetknąłem w pierwszej połowie artykułu wystarczy, ale nie jestem uparty. Jeśli jesteś przekonany, że druga część otworzy mi oczy, pozwoli zrozumieć mój błąd, to przeczytam, ponieważ nie jestem głupi na tyle, żeby oszukiwać samego siebie. Ale to dopiero po obiedzie, bo teraz idę jeść.
 • @AnnaP 14:40:22
  że powtórzę za ojcem dyrektorem
  "Nie nazywajmy szamba perfumerią"

  Tu popisałaś się prawdziwą erudycją. Jesteś naprawdę świetna. HeY!
 • @Jan Szczepanik 15:00:08
  Ja nie mówie, ze druga część notki zmieni twoje stanowisko.
  należy przeczytać CAŁOŚĆ. I to nie jeden raz. po pierwszym czytaniu przezywa sie szok. Wiem po sobie.
  Jestem jednak przekonany, że masz otwarty umysł a twoja wiara jest na tyle silna, że nie straci a zyska.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:47:14
  E tam przechlapane...
  Ja już tak mam od kiedy pamietam :D))
 • @Skanderbeg 15:14:07
  Tam miały być jeszcze gliniane tabliczki egipskie ale D.Reed nie dostał zgody autora. Podobmo już nie żyje.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:47:14
  // Bo Ci wszyscy "prorocy" - to tylko kopiści i przyczynkarze. Ideologiem był Ezechiel.//

  Askąd Pan to wie? Czy ten apokryficzny "Ezechiel", ma być tu tym źródłem miarodajnym?
 • @Talbot 14:51:51
  //Coś podobnego - Czesław Miłosz. Polakożerca...//
  Polakożercom też czasem uda się prawdę napisać.
 • @Skanderbeg 15:34:21
  To, że coś znajduje sie w amerykańskiej bibliotece nie znaczy wcale, że napisał to anglosas. Sądząc po nazwiskach, wśród autorów publikacji, z których korzystał są takze przedstawiciele innych nacji.

  Z tekstów hebrajskich chcesz dowiedziec sie o przekretach syjonistycznych ? To już lepiej od razu zaprenumerować JP i NYT.
  Tak sie jednak składa, ze Reed korzystał z b.wielu źródeł autorów żydowskich. A ci nie mają raczej interesu, żeby robić "wybrańcom" pod górkę.

  Czytałeś kiedyś całość, czy już wszystko wiesz bez czytania ?
 • @Kula Lis 62 14:51:37
  //Nie wyjeżdżaj mi tu z polonofobem, agentem NKWD Miłoszem, bo się ośmieszasz.//

  Prawda jest prawdą, niezależnie kto ją wypowie. A polonofobia Miłosza, to odrębne zagadnienie. Owszem możemy porozmawiać również i o jego polonofobi, ale może przy innym temacie.
 • @Skanderbeg 15:44:16
  Tu rozmawiamy o tym co napisał D.Reed, trzymaj sie tematu.
  O Wojtasie możesz poćwierkać u Astry.
 • @Skanderbeg 15:44:16
  D.Reed ateista ?????

  Potrafisz rozbawić...
 • @Skanderbeg 15:53:14
  No to na zdrowie.
 • @radzioron 15:52:38
  Również :)

  Tylko ten jeden wyrazik... :(

  Będę kontynuował cykl bo z pewnością warto.
  Nie każdy ma czas i cierpliwość przeczytać ok. 500 stron.
  Ale na szczęście mają Spirytka, który wybierze dla nich najważniejsze fragmenty :))
 • @Skanderbeg 16:00:22
  No przecież podałem link do bibliografii.
  Nic innego ci nie urodzę...
  Poza tym sadzę, że na dobór opracowań, z których korzystał miały wpływ kompetencje autorów, którzy najprawdopodobniej byli ekspertami w swoich dziedzinach i sami korzystali z pra pra źrodeł.
  Nie wiem, skoro jesteś fachowcem to oceń wiarygodność autorów opracowań podanych przez Reeda.
  Sądzę, że nie ma tam autorów, którzy pisząc o dawnej Rzplitej opieraliby się jedynie na Potopie :)

  Nic więcej dla ciebie uczynić nie mogę a Reed nie żyje.
 • @Marek Lipski 16:01:22
  "Szkolony agent ex-KGB"

  Jakieś bliższe informacje na ten temat ?
  Czy tylko profilaktyczne błotko ?
 • @Skanderbeg 16:12:40
  " A Twó tekst to baśnie braci Grimm"

  Nie "mój", ja jedynie cytuję.

  Tak samo można więc powiedzieć o Biblii. Autorzy też nie podali nigdzie "źródeł".
  Stwierdzenie, że to "księga objawiona dana od Boga" to troche za mało.
  A biorąc pod uwagę fakt, że była przepisywana wielokrotnie i istnieją różne, mocno różniące sie w szczególach przekłady, tęj "boskiej" proweniencji zaprzeczaja.

  Twoje zarzuty są paradoksalnie potwierdzeniem tezy Reeda :)
 • @SpiritoLibero 15:10:07
  //należy przeczytać CAŁOŚĆ. I to nie jeden raz. po pierwszym czytaniu przezywa sie szok. Wiem po sobie.//

  I ja miałbym to czytać kilka razy? Łoj nie, łoj nie, tylko nie to.
  Okazało się, że już za pierwszym razem przeczytałem prawie wszystko.
  Wybacz, ale nie mam siły, żeby to gie roztrząsać. Gdybyśmy się spotkali, to mógłbym tytknąć to i owo, ale pisać... Za dużo czasu zżera.

  Zaskoczyłeś mnie, że Ciebie mogło to zszokować.
  Jakoś nie pasuje mi to, do Twoich dyskusji z Wojtasem na temat: Dobra, Miłości, Istoty Boga. Tam przy Tobie poczułem się taki malutki podziwiając Twoją wielkość. Teraz zastanawiam się, czy nie skorzystałeś ze ściągi?
 • @Marek Lipski 16:26:37
  Nie będe sie upierał bo nie znam tak dobrze tej sprawy.
  Tylko, że nic konkretnego pan nie napisał. Tak to mozna powiedziec o każdym, że "jego znajomi dostali wyroki".
  Jakieś konkrety proszę. O panu D.Reedzie, nie o jego znajomych.
 • @Skanderbeg 16:30:45
  "Ja wierz ę, e to ksi.ęga objawiona."

  A ja nie.

  " Wpadłeś w moją intelektualną zasadzkę."

  Taa? Nie zauważyłem, żebym gdzieś wpadał. To raczej ty niechcący przyznałes racje Reedowi.

  A co takiego ciekawego napisali o Biblii Józef Flawiusz, Tacyt, itd ?
  Sądzisz, że żaden z autorów, z opracowań których korzystał, nie słyszał o Jozefie Flawiuszu, Tacycie itd ?

  To czytałeś całą książke czy nie? :))

  Może jednak przeczytaj albo chociaż poczekaj aż skończę publikować wybrane fragmenty i wtedy pogadamy?
  To będzie bardziej... profesjonalne :D)))
 • @Jan Szczepanik 15:32:18
  Trzeba się zapoznać.
 • @Jan Szczepanik 15:45:07
  „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”…

  Tak – świat jest skażony i zatruty od wieków już, żydowską amoralnością i pogardą. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/01/a44.jpg

  a

  Owszem – Żydzi są przyczynkiem, powodem i autorami nienawiści, co jest smutne, niezrozumiałe, złe…złe…ale Prawdą. Całość tu: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ostateczne-rozwiazanie-kwestii-zydowskiej-2014-01
 • @Jan Szczepanik 15:45:07
  Holocaust odwrotnie http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/01/a112-300x214.jpg

  a1,1

  Holocaust odwrotnie. Litewski polityk wezwał Izrael do zapłacenia Litwinom za ratunek żydów. Przewodniczący komisji parlamentarnej ds. budżetu i finansów, socjaldemokrata Bronius Bradauskas, złożył oświadczenie litewskiej agencji BNS, oświadczenie, które może pociągnąć za sobą wielki skandal międzynarodowy. Powiedział on mianowicie, że Litwini, którzy w latach II Wojny Światowej ratowali żydów, powinni od państwa Izrael otrzymywać emerytury a nie od Litwy. „Nie rozumiem dlaczego państwo litewskie powinno płacić. Byłoby to całkowicie logiczne gdybyśmy zwrócili się do Izraela ażeby on mógł płacić. Ale nie, żydzi nie chcą płacić i tylko patrzą co jeszcze wziąć od Litwy”- powiedział agencji BNS Bradauskas. Tak polityk skomentował decyzję komisji ażeby nie wspierać propozycji nadania statusu uczestników walki o wolność i o przyznaniu emerytur państwowych dla około 150 pozostałych przy życiu ludzi, którzy w latach II Wojny Światowej, ryzykując życie, ratowali żydów przed nazistowskim prześladowaniem. „Było tyle czasu a teraz obudzili się, gdzieś tam ktoś potrzebuje pieniędzy. Przecież takie rzeczy nie robi się na koszt państwa. No oni ryzykowali, ale są inne źródła, dlaczego my? Tak więc zwracajcie się do Izraela, niech on płaci im jakieś tam kompensacje”- powiedział Bradauskas. W rozmowie z BNS, w poniedziałek, parlamentarzysta powiedział także, że zbyt dużą pomoc od państwa otrzymują i ci, którzy urodzili się na Syberii, których rodziców deportowały z Litwy sowieckie organy represyjne. „To po prostu absurd, że otrzymują państwowe emerytury ludzie, którzy urodzili się na Syberii, wyjechali, żadnego stresu zsyłki nie przeżyli i otrzymują emerytury. Trzeba raz na zawsze doprowadzić to do porządku”- powiedział Bradauskas. Przewodniczący Partii Socjal-demokratycznej i premier Algirdas Butkevicius już potępił oświadczenie swojego kolegi partyjnego. Na współczesnej Litwie nie był osądzony ani jeden morderca żydów ale za to masowo sądzi się byłych żołnierzy sowieckich za udział w organizacji zsyłek Litwinów na Syberię.

  Za: http://3rm.info/42609-holokost-s-obratnoy-storony-litovskiy-politik-prizval-izrail-platit-litovcam-za-spasenie-evreev.html

  Data publikacji: 5.01.2014

  Przekład: RX
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:51:39
  owszem, można sobie poczytać, ale nie przesadzajmy z oczekiwaniami. poziom umysłowy anglo-sasów , poziom naukowości ich odkryć jest tragiczny. utytułowani brytyjscy profesorzy potrafią dosypać obcych kości do wykopaliska, aby wyszło im jakieś brakujące ogniwo. oni lubią wymyślać jakąś sensację, a póżniej powstaje z tego jakaś sekta jehowicka. ale to wszystko razem jest nic nie warte, należy do cyklu ''nie widziała dupa słońca''
 • @Kula Lis 62 17:31:52
  Proszę nie generalizować.
  To bardzo nieładnie. Należy oceniać konkretnego człowieka wg jego uczynków albo ideologi, ktorą wyznaje.
  Jest wielu porządnych żydow. Tak jak jest wielu złych wśród tych, którzy podają sie za chrześcijan.
 • @ranger 17:49:33
  Dlaczego rendżer używasz nazistowskiego pozdrowienia na moim blogu ?

  Czyżbyś był kryptonaziolem ?...

  Niestety, muszę usunąć...
  Sam rozumiesz, regulamin :)
 • @ranger 17:57:16
  .."I za koronacja martwego Zyda na krola Rzeczpospolitej ?"

  ...po pierwsze nie martwego, a po drugie ..oczywiscie, że tak...rendżer schowaj pejsy pod beret, bo ci wyłażą..:))))
 • @trybeus 18:14:02
  On lubi przydeptywać, rajcuje go to :D)))
 • @gsaw 17:28:02
  //,...Tak samo jak przeciwnikiem ich diabelskich ideii jest Bóg. ...''
  Proszę się zastanowić nad swoim sformułowaniem.//

  A ja jaj, chyba coś nie tak...( ? )
  W takim razie proszę o korektę.
 • @ranger 18:31:50
  Panem jesteś ? No tak, jak się wyznaje talmud, to faktycznie :))))

  http://us.123rf.com/400wm/400/400/elisanth/elisanth0910/elisanth091000002/5640969-smieszne-zdjecia-z-wampirem-z-scary-niebieskie-oczy-z-czosnkiem-na-glowie-odizolowane-na-czarnym-tle.jpg
 • Panie Janku:
  Oddzielanie mitów od historycznych faktów i barabrzyńskich obrządków w Starym Testamencie nie jest grzechem. Nawet odrobina ignorancji nie zawadzi jak na prawdziwych Chrześcijan przystało. Wszak mamy Nowy Testament i Nowe Przymierze z wiarygodnym Jezusem Chrystusem. Nowy Testament nie zmienia proroctw Starego Testamentu.
  http://zdzich.neon24.pl/post/103648,stary-i-nowy-testament
  Douglas Reed to porządny gość, a Jezus pochodzi z Królestwa Bożego, jak sam o sobie mówił, a nie z Judei. Skąd Douglas Reed to wszystko wie? Poczytaj o nim w Internecie.

  (Jako aplikacja SpiritoLibero do KUL'u - no good :)))
 • @Zdzich 18:42:07
  Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Zstąpił z nieba, ale przyjął ciało z ....
  Myślę, że dalej sobie sam dopowiesz.
 • @Jan Szczepanik 18:50:01
  Już odpowiedziałem powyżej. Jezus nie był Żydem.
  (Pytał go o to Poncjusz Piłat.)
 • @Jan Szczepanik 18:50:01
  Powtarzam po Zdzichu: Jezus nie był żydem!!! Doucz się.
 • Wszyscy
  Oświadczenie dotyczące naruszenia suwerenności Polski przez Izrael

  Mając na uwadze zapowiedzianą publicznie debatę parlamentu izraelskiego na terenie Rzeczpospolitej oświadczamy że: usiłowanie lub dokonywanie politycznych czynności sprawczych przez władzę ustawodawczą danego kraju na obszarze innego kraju narusza jego suwerenność. Uchwalanie lub usiłowanie uchwalanie praw na terytorium Rzeczypospolitej to domena tylko Sejmu i Senatu, a nie obcego parlamentu!

  Suwerenność państw jest jednym z podstawowych terminów prawa międzynarodowego. Oznacza ona niezależność państwa, wyrażającą się w posiadaniu osobowości prawnej, stanowiącej najwyższą władzę na danym terytorium. Państwo suwerenne jest zatem w stosunkach międzynarodowych podmiotem prawa międzynarodowego. Zatem co władza ustawodawcza państwa chroniącego odpowiedzialnych za masowe ludobójstwa chce uprawomocnić w Polsce?

  Znaczenie zasady suwerenności podkreśla fakt, że została ona ujęta we wszystkich podstawowych dokumentach międzynarodowych. Karta Narodów Zjednoczonych, określając zasady postępowania swych członków i samej organizacji, na pierwszym miejscu wskazywała na „suwerenną równość”, a uchwalona w 1970 roku Deklaracja zasad prawa międzynarodowego stwierdzała, że wszystkie państwa korzystają z suwerennej równości, która obejmuje takie elementy jak:

  Państwa są równe wobec prawa
  Każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej suwerenności.

  Każde państwo ma obowiązek szanować podmiotowość innych państw

  Integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są nietykalne.
  Każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny

  Każde państwo ma obowiązek stosować się w pełni i w dobrej wierze do swoich zobowiązań międzynarodowych i pokojowo współżyć z innymi państwami.

  Zapis o integralności terytorialnej i niepodległości politycznej w świetle planowanej debaty parlamentu Izraela w Polsce to de facto aneksja Polski na takiej samej zasadzie jak to odbyło się z Austrią. Jak wiemy z faktów historycznych 13 marca 1938 roku niczym nie skrępowani Austriacy finansowani przez globalistów ogłosili zatwierdzoną następnie przez Hitlera ustawę, która włączała Austrię do Wielkiej Rzeszy jako Marchię Wschodnią (Ostmark). Dopiero w 2009 po badaniach genetycznych bliskich krewnych Hitlera okazało się, że był on żydem berberyjsko-aszkenazyjskim co diametralnie zmienia uzasadnienie napaści na Polskę w 1939 roku przez dwa kraje kierowane de facto przez środowiska żydowskie !

  Dopuszczenie do politycznych czynności sprawczych na terenie Rzeczpospolitej to naruszenie prawa międzynarodowego i krajowego.

  W tym stanie rzeczy znajdują pełne uzasadnienia motywy zamordowania dwóch Prezydentów RP, którzy sprzeciwiali się takim aktom politycznym, a których następstwem jest usuwanie Krzyży z miejsc publicznych i symboli Chrześcijaństwa m.in. z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie oraz usiłowanie usunięcia Krzyża z sali plenarnej Sejmu.

  Mając na uwadze umiłowanie Polski, odwiecznej Ojczyzny Polaków wzywamy wszystkich Polaków w Polsce oraz na świecie do zdecydowanego działania na rzecz zachowania suwerenności Polski oraz w celu zaprowadzenia ładu prawnego na obszarze Rzeczpospolitej.

  Rafał Gawroński

  Prezes

  Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce

  Warszawa, dnia 04 stycznia 2014 roku.

  Źródło: http://rafzen.wordpress.com/2014/01/04/oswiadczenie-dotyczace-naruszenia-suwerennosci-polski-przez-izrael/ http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/01/a67.jpg

  aRząd Polski ma reprezentować Polskę i interesy Polaków. Ma służyć Narodowi Polskiemu a nie żydowskim przybłędom-bandziorom którzy chcą opanować cały świat. Jeśli ten rząd nie służy interesom Polski i Polaków nie jest polskim rządem i nie ma prawa kierować sprawami polskimi.
  Polacy muszą powołać swój Polski Rząd, choćby podziemny na razie, i tą koszerna bandę rozpędzić, zanim zniszczy Polskę całkowicie. My Polacy mamy święte prawo do obrony swojego kraju-Ojczyzny przed sejmowymi, żydowskimi bandytami niszczącymi nasz kraj. kraj który ich niegdyś przygarnął zamiast przepędzić.Budźcie się Polacy bo chcą nam tutaj, sejmowi bandyci, urządzić drugą Palestynę a nas wymordować. A to, jak widzimy, zbliża się to nieuchronnie. Żydy WON do siebie. Dość waszego bandyctwa. Z nami nie pójdzie wam dzikusy bezwzględne tak łatwo jak z Arabami w Palestynie, których połowę wymordowaliście. My nie Niemcy. z których zrobiliście sobie narzędzie zbrodni. TUTAJ JUDEOPOLONII NIE ZROBICIE NIGDY!!! BANDYCI. Dość już mamy waszych zbrodni na naszym Polskim Narodzie od waszej żydowskiej rewolucji po dzień dzisiejszy.
 • @ranger 19:06:28
  "Ojciec Jezusa jest nieznany."

  Przez ciebie na pewno.

  Ja Go znam.
 • @ranger 19:06:28
  Jezus był Palestyńczykiem i dlaczego jest to ważne


  1 Vote


  Jesus Was Palestinian and Why it Matters

  http://www.sott.net/articles/show/220381-Jesus-Was-Palestinian-and-Why-it-Matters

  Jehanzeb Dar – 25.12.2010 tłumaczenie Ola Gordon

  Ze względu na nowoczesne alarmistyczne reakcje na słowo „Palestyna”, wielu nie-Arabów i nie-muzułmanów, obraża się, gdy twierdzi się, że Jezus był Palestyńczykiem (pokój z Nim).

  Tej rozmowie często towarzyszą pochodzenie etniczne Jezusa, kolor skóry i kultura, ale niewiele osób jest skłonnych uznać fakt, że nie był Europejczykiem. Zwykły spacer uliczką Bożego Narodzenia pokaże dominujący obraz Jezusa: blond włosy, niebieskie oczy, biały człowiek.

  Islamofobia i anty-arabska propaganda uwarunkowały nas by postrzegać Palestyńczyków jako nic innego jak pozbawionych serca zamachowców samobójców, „terrorystów,” i „wrogów wolności i demokracji.” Stałe oczernianie i demonizacja Palestyńczyków przez media, w przeciwieństwie do gloryfikacji Izraela, przeszkadza nam w zauważeniu poważnych spraw takich jak kryzys uchodźców palestyńskich, ofiary okropnego 3-tygodniowego ataku izraelskiego na Gazę w zimie 2008-2009, dziesiątki tysięcy bezdomnych Palestyńczyków, oraz wiele innych walk, na które stale zwracają uwagę działacze praw człowieka na całym świecie.

  Mówienie z perspektywy Palestyńczyków, zwłaszcza w zwykłych nie-arabskich i nie-muzułmańskich warunkach, wywołuje kontrowersję z powodu postawienia znaku równania między Palestyńczykami i gwałtownymi stereotypami. Dlatego też, jak mógłby Jezus należeć do narodu, o którym uczy się nas byśmy go demonizowali?

  Kiedy rozmawiam o tym, zauważam następujące odpowiedzi: „Nie, Jezus był Żydem,” albo „Jezus nie jest muzułmaninem.” Dla mnie ten błąd nie jest zaskoczeniem, ale z pewnością jest odkrywczy. Będąc Palestyńczykiem nie oznacza, że jest się muzułmaninem, i odwrotnie. Przed brutalnym i niesprawiedliwym wywłaszczeniem rdzennych Palestyńczyków podczas tworzenia państwa Izrael, wyraz „Palestyna” był terminem geograficznym odnoszącym się do palestyńskich muzułmanów, palestyńskich chrześcijan i palestyńskich żydów. Choć większość Palestyńczyków obecnie jest muzułmanami, to znaczna mniejszość palestyńskich chrześcijan nie jest zauważana, zwłaszcza przez zachodnie media.

  Dominująca narracja nie tylko zniekształca i wypacza palestyńską walkę jako konflikt religijny między „muzułmanami i żydami,” ale konsekwentnie wpycha życie palestyńskich chrześcijan w niebyt.” Jest tak z powodu niechęci mediów do opisywania doświadczeń i historii palestyńskich chrześcijan, to nie jest zaskoczenie kiedy biali Amerykanie są zdumieni faktem, że palestyńscy i arabscy chrześcijanie, rzeczywiście istnieją. Ktoś może twierdzić, że samo istnienie palestyńskich chrześcijan stanowi zagrożenie, gdyż to zniekształca zdecydowaną i bardzo uproszczającą narrację „muzułmanin kontra żyd.” Poznanie wielu palestyńskich chrześcijan przeciwnych izraelskiej okupacji wojskowej, jak również żydów przeciwnych tej okupacji, to pokazanie większej liczby głosów, perspektyw i złożoności konfliktu, przedstawianego ogromnie jednostronnie, anty-palestyńsko i anty-muzułmańsko.

  Jeszua (aramejskie imię Jezusa) urodził się w Betlejem, palestyńskim mieście na Zachodnim Brzegu i ojczyźnie jednej z największych palestyńskich społeczności chrześcijańskich. Kościół Narodzenia, jeden z najstarszych kościołów na świecie, znaczy miejsce narodzenia Jezusa, i jest święty dla chrześcijan i muzułmanów. Kiedy turyści z całego świata przyjeżdżają do tego miejsca, muszą przechodzić przez izraelskie posterunki i blokady drogowe. Izraelska budowa bariery na Zachodnim Brzegu również ogranicza podróż dla lokalnych Palestyńczyków. W kwietniu 2010 roku, izraelskie władze zakazały palestyńskim chrześcijanom wejścia do Jerozolimy i odwiedzenia Kościoła Grobu Pańskiego w czasie Wielkanocy. Jozef Zabaneh, palestyński chrześcijanin, kupiec z Ramallah, powiedział: „izraelska okupacja Gazy i Zachodniego Brzegu nie rozróżnia nas i traktuje wszystkich Palestyńczyków z pogardą.”

  Komentarz Zabaneha nawiązuje do ustawicznej dehumanizacji Palestyńczyków, jak również do likwidacji Palestyńczyków – chrześcijan i muzułmanów. Obsadzając ciągle Palestyńczyków w rolach łotrów, nawet określenie „Palestyna” nabiera złych konotacji. Odmawia się uznania np. tego, że wyraz „Palestyna” używany był już w V wieku pne przez starożytnego greckiego historyka Herodota. John Bimson, autor „The Compact Handbook of Old Testament Life” [Kompaktowy podręcznik o życiu Starego Testamentu] uznaje nieprawidłowość w użyciu terminu „Palestyna”: określenie to pochodzi od Filistynów. W V wieku pne Herodot wydaje się używać terminu Palaistine Syria (= Syria Filistyńska) w odniesieniu do całego regionu między Fenicją i górami Libanu na północy i Egiptu na południu… Obecnie nazwa „Palestyna” ma podtekst polityczny, co może być niewłaściwe, i z tego powodu niektórzy pisarze umyślnie unikają używania go. Ale alternatywy są albo zbyt niezręczne by je powtarzać, albo są niedokładne, kiedy odnoszą się do pewnych epok, dlatego „Palestyna” pozostaje pożytecznym terminem…

  Umyślne unikanie użycia terminu „Palestyna” nie tylko zniekształca historię, ale również wzmacnia anty-palestyński rasizm jako akceptowany. Kiedy bada się argumenty przeciwko temu, że Jezus był Palestyńczykiem, można wyczuć znaczny stopień wrogości, wycelowany zarówno w Palestyńczyków jak i muzułmanów. Nie można zrobić nic innego niż zastanawiać się, czy jest coś groźnego w identyfikowaniu Jezusa jako Palestyńczyka? Prof. Jack D Forbes tak pisze o wielokulturowym i wieloetnicznym środowisku Jezusa:

  Kiedy Rzymianie zdominowali te tereny, używali nazwy Palestyna. Dlatego kiedy urodził się Jehoszua [Jezus], był Palestyńczykiem, tak jak wszyscy mieszkańcy tego regionu, żydzi i nie-żydzi. Był również Nazarejczykiem (urodzony w Nazarecie) i Galilejczykiem (urodzony w regionie Galilei)… W owym czasie Palestynę zamieszkiwali żydzi – potomkowie Hebrajczyków, Kananejczyków i wiele innych narodów semickich, jak również Fenicjanie, Syryjczycy, Grecy a nawet Arabowie.

  Pomimo tych faktów, są tacy, którzy wykorzystują argument daltonizmu. „Nie jest ważne z jakiej grupy etnicznej pochodził Jezus, ani jakiego koloru miał skórę. Nie jest ważne jakim posługiwał się językiem. Jezus jest dla wszystkich ludzi, czarnych, białych, brązowych, żółtych itd.” Jeśli nawet jest to w dobrych zamiarach wyrażenia przynależności i uniwersalizmu, to nie jest ważne.

  Kiedy widzimy tak liczne wizerunki Jezusa jako białego Euro-Amerykanina, należy przywołać etnocentryzm i rasowość. W odniesieniu do języka np., Neil Douglas-Klotz, autor „The Hidden Gospel: Decoding the Spiritual Message of the Aramaic Jesus” [Ukryta ewangelia: rozszyfrowanie przekazu duchowego aramejskiego Jezusa], podkreśla znaczenie rozumienia, że Jezus mówił po aramejsku, nie angielsku, i że jego słowa, jak również poglądy, musiały być rozumiane w świetle języka i duchowości Bliskiego Wschodu. Douglas-Klotz podaje interesujący przykład, który przypomina mi bogate wnętrze i znaczenie wyrazów arabskich, urdu i farsi, zwłaszcza wyraz odnoszący się do „spirit” [duch]:

  Kiedy Jezus mówił o duchu, to musimy pamiętać, że musiał używać wyrazu aramejskiego lub hebrajskiego. W obu tych językach ten sam wyraz oznacza ducha, oddech, powietrze i wiatr. Tak więc „Duch Święty” to także „święty oddech.” Dualizm ducha i ciała, który w naszych językach zachodnich często przyjmujemy za pewnik odpada. Jeśli Jezus wypowiadał słynne zdanie o mowie czy grzechu przeciwko Duchowi Świętemu (np. w Łk 12:10), to jakoś na Bliskim Wschodzie wchodzi tu również pojęcie oddechu. [Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.- przyp. tłum.]

  Oczywiście, nikt nie jest lepszy od innego pod względem kultury, języka, lub koloru skóry, ale ignorowanie sposobu w jaki wykorzystywano białość Jezusa do podporządkowania i dyskryminacji mniejszości rasowych na Zachodzie i w wielu innych krajach, to przeoczenie innego ważnego aspektu nauki Jezusa: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Malcolm X napisał o białych rasistach i właścicielach niewolników wykorzystujących chrześcijaństwo do uzasadnienia swojej „wyższości rasowej” i „moralnej” wobec czarnych. Używając słów Malcolma „Święta Biblia w rękach białego człowieka, i jej interpretacja była największą ideologiczną bronią do zniewolenia milionów nie-białych ludzi.” W całej historii, czy to w Jerozolimie, Hiszpanii, Indiach, Afryce lub Ameryce, biali tzw. „chrześcijanie” kultywowali zniekształconą interpretację religii, zgodną z ich rasistowskim, kolonialnym programem.

  I oto jesteśmy w XXI wieku gdzie islamofobia (również wynikająca z rasizmu, ponieważ religia islamu jest urasowiana) rośnie, gdzie ludzie nazywający się „chrześcijanami” boją się mieć czarnego prezydenta, gdzie członkowie Ku Klux Klanu i ruchy anty-imigracyjne zachowują się tak, jakby Jezus był nietolerancyjnym białym amerykańskim rasistą, który mówił tylko po angielsku, mimo urodzenia się na Bliskim Wschodzie. To zdumiewające, jak tzw. „chrześcijanie” jak np. Ann Coulter, muzułmanów nazywa „szmacianymi głowami,” gdy w rzeczywistości sam Jezus również pasuje do profilu „szmacianej głowy.” Tak jak Mojżesz, Józef, Abraham i reszta Proroków (pokój im wszystkim). Jak pisze William Pitt Rivers:

  Brzydka prawda, która nigdy nie dociera nawet do większości Amerykanów jest taka, że Jezus wyglądał o wiele bardziej jak Irakijczyk, jak Afgańczyk, jak Palestyńczyk, jak Arab, niż którykolwiek z tych obrazów, które zdobią ściany amerykańskich kościołów od morza do morza. To był niewygodny fakt przed 11 września. Po ataku, stało się prawie moralnym nakazem by postawić możliwie jak największy dystans pomiędzy Amerykanami i narodami Bliskiego Wschodu. A teraz sugestia, że Jezus dzielił pochodzenie genealogiczne i podobieństwo fizyczne z ludźmi siedzącymi w klatkach dla psów w Guantanamo, to jakby taniec na krawędzi zdrady.

  Bez uznania Jezusa jako rodowitego człowieka z Bliskiego Wschodu – Palestyńczyka – który mówił po aramejsku – języku semickim, protoplasty języków arabskiego i hebrajskiego – Zachód będzie nadal postrzegał islam jako „obcą religię.” Zbrodnie nienawiści i dyskryminacyjne przepisy wobec muzułmanów, Arabów i innych, postrzeganych jako muzułmanie, będą się utrzymywać. Będą oni nadal traktowani jako „obcy kulturowo.” Co ciekawe, chrześcijaństwa i judaizmu nigdy nie uważa się za „obce religie,” pomimo bliskowschodniego pochodzenia, jak islam. Jak podkreśla Douglas-Klotz, uznanie Jezusa jako rodowitego człowieka z Bliskiego Wschodu „pozwoli chrześcijanom zrozumieć, że myśl i przekaz” Jezusa pochodzą z „tej samej ziemi, tak jak tradycje żydowskich i muzułmańskich braci i sióstr.”

  Jezus raczej nie wybierałby jednej rasy czy grupy ludzi nad inną. Wierzę, że potępiłby dzisiejszą demonizację i dehumanizację palestyńskiego narodu, a także kłamstwa o nim, co tylko podsyca ignorancję i etnocentryzm. Jako muzułmanin wierzę, że Jezus był prorokiem Boga, i gdybym miał cokolwiek do powiedzenia na temat ducha Bożego Narodzenia, opierałoby się to na charakterze Jezusa: pokorze, współczuciu i miłości. Miłości, w której wszyscy ludzie, bez względu na pochodzenie etniczne, rasę, kulturę, religię, płeć i orientację seksualną są respektowani i doceniani.

  I w tym duchu, życzę wam wesołych świąt Bożego Narodzenia. Alaha Natarak (aramejski: Bóg z wami).
 • @ranger 18:55:32
  ..sarkazm, to moje drugie ja... hłehłehłe
  ps. co to jest "obrzepalo"...czy to chodzi o jakiego penisa i obrzezanie??:))))))))))))))))))))))))...absolutnie nie jestem obrzezany...a wieprzowinę wciągam nosem :)))))pozdrawiam niepoprawnie
 • @Jan Szczepanik 18:50:01
  ŻYDOWSKA PROPAGANDA – ŻYDOWSKI PRZEKRĘT “Starsi bracia w wierze?”
  POWINNO BYĆ “ŻYDOWSCY BANDYCI W NIEWIERZE”
  dla rozjaśnienia posoborowych przekrętów niech posłuży poniższy artykuł:

  http://forum.zaprasza.net/a_y.php?mid=4530&&PHPSESSID=3396ff62c6ea070bc7093a9d3b1fb188

  Ks. prof. Michał Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile

  W ostatnich latach spotykamy się coraz częściej z opinia, że Żydzi są rzekomo naszymi “starszymi braćmi w wierze religijnej”.

  Otóż jest to bałamuctwo, gdyż religia żydowska zawsze w ciągu tysięcy lat podkreśla, że jest wiarą w Boga jednoosobowego, podczas gdy wiara chrześcijańska, tak katolicka jak i prawosławna, a także protestancka i anglikańska zawsze podkreślają istnienie Boga w Trójcy Przenajświętszej, a wiec czczą Boga-Ojca, Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego.

  Istnieje więc zasadnicza różnica między wiarą chrześcijańską a wiarą żydowską.

  Stąd też nigdy nie byli, nie są i nie mogą być Żydzi uważani przez chrześcijan za “starszych braci w wierze”, gdyż ich wiara w Boga absolutnie jedynego jest całkowicie inna od naszej wiary chrześcijańskiej w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a objawionego nam przez Chrystusa Pana, którego Żydzi nie tylko że nie uznają, ale którego zawsze i ciągle odrzucają i którego naukę prześladują.

  Wystarczy zajrzeć do głównych pism żydowskich, a przede wszystkim do Talmudu, tak w wydaniu jerozolimskim, jak i wydaniu babilońskim, aby przekonać się, że Żydzi poza dekalogiem Mojżesza nie mają nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, która powstała z nauki Jezusa Chrystusa, którego Żydzi uważali za zdrajcę i którego ukrzyżowali.

  Zaś zwolenników Jezusa Chrystusa najokrutniej prześladowali i stali się największymi wrogami chrześcijaństwa.

  Żydzi byli inspiratorami prześladowań chrześcijan za czasów Nerona, aż do czasów rewolucji francuskiej, a bardziej jeszcze w okresie rewolucji bolszewickiej w Rosji.

  Nazywanie więc Żydów “starszymi braćmi w wierze” jest bluźnierstwem !

  Przecież sam Chrystus Pan wyrzucał im brak wiary starotestamentowej i oskarżał ich o satanizm, mówiąc: “Wy z ojca diabła jesteście…” (Ew.Sw.Jana 8:44)

  Nie można jednak zapominać, ze niektórzy Żydzi przyjęli naukę Chrystusa Pana, ale niemal wszyscy apostołowie byli pochodzenia celtyckiego, a nie semickiego – bodajże tylko Judasz i Paweł byli semitami.

  W okresie Chrystusa Pana, Palestyna była krajem zaludnionym przez najrozmaitsze ludy, ale głównie przez Celtów. Tak wiec obdarzać Żydów tytułem “naszych starszych braci w wierze” jest co najmniej nieporozumieniem.

  Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyż Żydzi niemal masowo wstępowali do seminariów, głównie do warszawskiego. Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego i to oni właśnie tak często używają zwrotu “nasi starsi bracia w wierze”.

  - Ks. prof. Michał Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile
  http://forum.zaprasza.net
 • @Jan Szczepanik 18:50:01
  Jezus nie był Żydem.
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/01/20/jezus-nie-byl-zydem/
  JESUS WAS NOT A Jew.
  http://www.biblebelievers.org.au/jesusjew.htm
  Benjamin H. Freedman, żydowski historyk-badacz-naukowiec, Common Sense (Zdrowy rozsądek) 2.1.53 i 5.1.59

  tłumaczenie Ola Gordon

  „Tzw. Żydzi oszukali chrześcijan w najbardziej bezbożny sposób w historii, uważany za najskuteczniejszą broń.”

  „Ta technika ‘wielkiego kłamstwa’ pierze mózgi amerykańskich chrześcijan, by wierzyli, że Jezus Chrystus był „Królem Żydowskim,” w tym sensie że tzw. dzisiejsi ‘Żydzi’ nazywają się ‘Żydami.’ Określenia tego użyto po raz pierwszy w angielskim tłumaczeniu Starego i Nowego Testamentu, setki lat zanim tzw. Żydzi porwali wyraz ‘Żyd’ w XVIII w., by przypodobać się chrześcijanom, że wiąże ich pokrewieństwo z Jezusem Chrystusem. To rzekome pokrewieństwo bierze się z mitu o ich wspólnym pochodzeniu z tzw. ‘Żydami’ z ziemi świętej historii Starego Testamentu, fikcji opartej na legendzie.”
 • @ranger 19:13:37
  No... Twój bocian miał ze 4 promile i jak cię zgubił to sobie berecik uszkodzileś :)
 • @ranger 19:13:37
  ::))))) co prawda nie do mnie -ale mając 12 lat -wierzyłam,że bocian przynosi dzieci , wrzuca je przez komin :)) - pamiętam jak b.się martwiłam,że poobijają się o cegły w kominie i że będą brudne z sadzy :))
 • @Jan Szczepanik 18:50:01
  Idą nowe garnitury w starych chałatach. One zrobią wszystkim Polakom dobrze!!!

  Źródło: http://polacy.eu.org

  Autor: Zenon Jaszczuk http://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/01/a24.jpg

  Aj, waj, co za kraj. Nowy, stary rząd żydokomunofaszystowski od IIwś po raz enty usprawnia Polskę. “Nowi” ludzie, “nowe” przepisy . Eutanazja stara, ta pamiętająca III Rzeszę niemiecką, sovieta i żydokomunofaszystów.

  Dla naiwnych, nowy rząd, stary premier i dbałość o Polaków. Kochani Polacy, porzućcie raz na zawsze nadzieję z nimi związaną. Ja do dziś nie wiem, kto ze swoich został jakim ministrem. Bierze mnie ohyda, dlatego się tym nie interesuję.

  Jednak czytam internet i widzę nowe wejście tych gigantów. Nawet dowiedziałem sie, że jakiś Arkulowicz został ministrem ( jak już pisałem, to jest adekwatna nazwa mini!!!) bo ich na nic większego nie stać. http://wiadomosci.onet.pl/raporty/nowa-ustawa-refundacyjna/sukces-protestujacych-lekarzy-tusk-zapowiada-zmian,1,4989400,wiadomosc.html

  Wymordowali żydzi po IIwś Polaków którym udało się ujść z życiem od Hitlerowców niemieckich i żydów sovieckich. Przywiezieni na czołgach swoich braci sovietów do Polski. Niszczą Polskę i Polaków od II wś. Zajęli Polaków miejsca w tzw rządach.

  Wymordowali sobie przedpole ze wszystkich patriotycznych Polaków, ze wszystkich uczonych Polaków, z całej inteligencji Polskiej. Co oni potrafią to cały czas piszemy na naszym portalu. Nie wiem czy wiecie, że “nasz idol” Kuroń chodził na uczelniach po wojnie z pistoletem za paskiem i gnębił skutecznie ostatnich profesorów Polskich. Dzisiaj daje w mordę tym głupkom co pozwolili nazwać jego nazwiskiem; szkoły, place, ulice. itd

  Jak panstwo słyszycie, czytacie we wszystkich instytucjach , po wszystkich pseudowyborach następuje zmiana najwybitniejszych na kosmicznie wybitnych. To oczywiście w trosce o Polskę i Polaków. Tylko czy można wymienić wybitnego pastucha na kosmicznego, czy można wymienić wybitnego łachudrę na kosmicznego. Czy można wymienić najlepszego niedorajdę na kosmicznego niedorajdę. Czy można wymienić super złodzieja na kosmicznego złodzieja. Czy widzieliście bogaty dom w którym grasują złodzieje od II wś.

  A ja zadam panstwu pytanie retoryczne. Czy widzieliście, lub czytaliście o takim skomuluwaniu, gdziekolwiek, tylu durni w jednym miejscu. Swiadomie pomijam dzisiejszą tzw UE. Tam napewno ilościowo jest ich więcej, dużo więcej.

  Proszę panstwa, to co nam się przydażyło, to katastrofa światowa, to tsunami. trwające od IIwś. włącznie.

  Jednak pisałem o nowym , starym rządzie tych medrców. cały czas mnie cieszy, że oni są nielegalni, oni o tym wiedzą. Ponad 52% społeczenstwa nie głosowało na okupantów. Oni nie maja żadnego mandatu do sprawowania władzy w Polsce poza prawem mafijnym.

  Zobaczcie sami co pastuchy są w stanie uchwalić dobrego – NIC!!!

  Oni nawet nie potrafią zrobiś listy refundowanych leków, bo oni nie potrafią nic zrobić dobrego. Poczytajcie o Talmudzie, o budownictwie żydowskim w świecie, o budowie dobrobytu goim !!!

  Doprawdy nie jestem w stanie zrozumieć nawet tolerancji dla tej mafii. A swoją drogą pytam Arkułowicza z ciekawości. Kim byli pana dziadkowie, kim byli pana rodzice i jakiego pochodzenia.? Pytam, bo jestem ciekawy, czy pan jest ministrem z klucza, czy durniem?!!

  Nie pytam o to Kalisza, bo on sam potwierdza swoją nicość – na pochodzie Marszu Niepodległości i tutaj – SLD do Tuska: dlaczego rząd milczy ws. sytuacji na Węgrzech? -

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sld-do-tuska-dlaczego-rzad-milczy-ws-sytuacji-na-w,1,4989295,wiadomosc.html.

  “Nasze swiatło – iluminati” Tusk zajmie się sprawą pierestrojki Arkułowicza. A dopiero wysyłał lekarzy w kamasze. Panie Tusk – pan wychowany w Polsce , pomijam w jakiej rodzinie, powinien wiedzieć lepiej od pobratymców przywiezionych na czołgach, że Polacy to nie durnie.

  Pan jako obcy powinien już dawno wynieśc się z Polski. Czy czeka pan na wyrok w imieniu Polski Podziemnej. Ja marzę o realizacji panskich słów polowania na watahy. Oby wasze słowa się spełniły.
 • Wszyscy
  Prawda jest tym, co dostaliśmy w spadku i jest naszym dziedzictwem, które oddamy następnemu pokoleniu. Mówić prawdę jest naszym obowiązkiem wobec samych siebie i wobec innych; To honor, obowiązek i nasz zapis dla przyszłych pokoleń. Jest to część naszego prawowitego dziedzictwa.
 • @SpiritoLibero 13:49:17
  http://www.controversyofzion.info/Controversybook_Polish/Controversybook_pol/Controversybook_pol_index.htm

  Pod tym linkiem jest cała praca w języku polskim. O jej autorze i losach książki jest w przedmowie. Dość obszerna ale warto się z jej treścią zapoznać. Jest ona czymś w rodzaju przestrogi przed tym czego dziś doświadczamy na własnej skórze. Jest to świetnie udokumentowana historia pewnej sekty żydowskiej posiadającej ogromny wpływ na losy świata na przestrzeni 2500 lat. . Książka opracowywana przed przeszło 60u laty - mamy więc możliwość ocenić jak daleko to już zaszło.
 • @marianna 20:42:14
  Zgadza się, dlatego podałem link do całości.

  Każdy zainteresowany może wejść. Na użytek Notki dokonalem malych skrótów ale starałem sie nie wypaczyć treści.
 • @Jan Szczepanik 18:50:01
  http://gazetawarszawska.com/2012/12/02/prof-t-zielinski-jezus-nie-byl-zydem-r0/
 • @marianna 20:42:14
  ..Spiryto...jesteś dupek...dopiero marianna przytoczyła tekst w jezyku polskim...powinieneś to zrobić na początku wklejania posta..chyba zależało ci na odsłonach...bez dalszego komentarza :(((
 • @trybeus 20:54:01
  Czego chcesz? Przeciez podalem link w jezyku polskim . O co ci chodzi ?
  Zobacz do notki.
 • @gsaw 20:03:28
  //Proszę wybaczyć, ... nazwanie Boga przeciwnikiem jest według mnie przynajmniej niewłaściwe.//

  Zgadzam się z Panem. Praemknęło mi to przez myśl kiedy napisałem, czułem, że powinienem poprawić, ale nie chciało mi się. Piszę jednym palcem, b. wolno. Ale, kiedy Pan zwrócił mi uwagę, to pomyślałem o tym, o czym kiedyś napisała Pani IZA, a mianowicie, że chodzi Panu o składnię.

  Pani IZA napisała (cytuję z pamięci ) : Po składni zdań i po końcówkach słów poznajemy pochodzenie człowieka.
  I tak się przestraszyłem, że być może, wiecheć mi wyszedł z buta.
  Czyli wiocha. O, basta!
 • @trybeus 20:54:01
  Zresztą to jest dokladnie ten sam link, tyle tylko, ze marianna dała spis tresci a ja kopiowany rozdział. Na dole strony masz w przód i wstecz i home.

  Przeproś :)
 • @SpiritoLibero 20:56:39
  ..taaa...zrobiłeś to dopiero teraz...na początku wkleiłes link po angielsku...wot socjotechnika, coby nie za dużo gości weszło rozpatrywać tekst...chyba zaczne odkopywać topór wojenny...
 • @SpiritoLibero 21:00:38
  ...nie... ty podałeś ten spis treści po angielsku...nie strugaj idioty...pięknie cię proszę...
 • @tfur-ja 20:58:50
  //- Co tak naprawdę jest Twoim celem, celem tych mających się ukazać notek, odcinków? Co? Jaki masz cel? Skłócić ? Rozbić wiarę Polaków ? Chcesz nas podzielić ? Wykazać, że źle wierzyliśmy, nie w to co trzeba nam było? Co zamierzasz osiągnąć i po co ?
  >
  JAKI MASZ CEL, PO-CO TO napisałeś?

  /wyjaśnij łaskawie Spirito*/ //

  Mnie też to interesuje. Pozdrawiam.
 • @trybeus 21:08:07
  Mnie też ten link uprzednio otwierał się w języku angielskim. Dlatego podałam swój.
 • @tfur-ja 20:58:50
  " Jaki masz cel? Skłócić ? Rozbić wiarę Polaków ? Chcesz nas podzielić ? Wykazać, że źle wierzyliśmy, nie w to co trzeba nam było? Co zamierzasz osiągnąć i po co ? "

  A co to za dziwne pytania ?
  Od kiedy to ktoś umarł z nadmiaru wiadomości ? Z braku i owszem, bardzo czesto sie umiera.
  Uważam ten tekst za ciekawy i dobrze udokumentowany.
  Jeśli ktoś znajdzie jakieś fałszerstwa czy przeinaczenia to je wskaże i udowodni. Proste, prawda ?

  Jesli słyszysz czy czytasz bzdurną propagandę mass mediów to też piszesz do autora listy z protestami ?
  Jeśli twoja wiara jest tak słabiutka, że boisz sie czytać to po prostu nie czytaj.
  Jeśli Redakcja stwierdzi, że te teksty sa szkodliwe, głupie, fałszywe czy obrażaja kogoś to zawsze może je zablokować.

  Jakiś dziwny wrzask sie podniósł po tym krótkim tekście...
  Ciekawe dlaczego?
  Dużo głupszych notek przechodzi bez echa a tu proszę.
  To następny powod, żeby kontynuować.
  Dziękuje za uwagę.
 • @Jan Szczepanik 20:59:43
  E tam...
  Mi jeden taki znawca "lingwistyki" napisał kiedyś, że jestem Rosjaninem udającym Polaka :)
 • @trybeus 21:08:07
  Ośla łąko... Po polsku. I nie spis tresci tylko I Rozdział.
  Spis tresci faktycznie jest w jednej linijce po ang. i po polsku.
  Kliknij w mój link i zobacz i nie truj.
 • @marianna 21:11:07
  To bardzo dziwne bo mi cały czas otwiera sie po polsku.
 • @tfur-ja 21:21:53
  Edukacyjny.
  Tylko i wyłącznie.
  Każdy nieżyczliwy albo mający swoje ukryte powody będzie dopatrywał sie Bóg wie czego. Jego prawo.
  Ja już ci odpowiedziałem wyżej. Innej odpowiedzi nie oczekuj.
 • @Nathanel 21:11:42
  Do momentu wydania pracy "Kontrowersje syjonu" /krórej cały nakład został "zniknięty" w ciągu jednej nocy / Douglas Reed był znanym dziennikarzem-korespondentem i pisarzem. Od tego zaś momentu jest zamilczany. Usunieto z bibliotek i księgarń wszystkie jego książki. Nie przyjęto do druku już nigdy żadnego tekstu. Został zamilczany - jak to się mówi - na śmierć. Ktoś tu powoływał się na opinie Orwella o Duglasie. Przecież on do 1956 r. był piewcą komunizmu! Dopiero póżniej przejrzał na oczy.
 • @marianna 21:26:03
  Skoro taki znany dziennikarz jak Reed dostaje nagle "bana" to o czymś świadczy.
  Także tutaj histeryczna reakcja niektórych daje dużo do myślenia :)
  Ktoś sie czegoś boi ?
 • @SpiritoLibero 21:14:20
  //Jeśli Redakcja stwierdzi, że te teksty sa szkodliwe, głupie, fałszywe czy obrażaja kogoś to zawsze może je zablokować.//

  Panie Wojtas z p. Niebieskim zablokójcie Spiritka :))

  //Jakiś dziwny wrzask sie podniósł //

  O tak "wrzask" - no to rzeczywiście jesteś b. miły. My tu nabijamy Ci jak najwięcej odsłon, pracujemy w pocie czoła...

  //Dużo głupszych notek przechodzi bez echa a tu proszę.
  To następny powod, żeby kontynuować.//
  Widzsz, nareszcie załapałeś.
 • @tfur-ja 20:58:50
  Jaki jest cel? Tu jest zawarta odpopwiedż.
  "Mroczny nastrój tej książki jest odbiciem poruszanego w nim tematu, a nie odzwierciedleniem stanu umysłu jej autora. Pisałem ją z punktu widzenia współczesnego uczestnika i świadka wydarzeń, a także dziennikarza wytrąconego ze swego powołania, który w moim przekonaniu powinien bez względu na obawy czy zaszczyty służyć prawdzie, a nie specyficznym interesom. W większym stopniu niż inni, byłem świadkiem historii naszego wieku i tajemnych manipulacji interesów narodowych. Doświadczenie nauczyło mnie, że nie są one dziełem przypadku, lecz planu. Stąd mój protest – nie przeciwko realiom życia, lecz przeciwko tłumieniu prawdy.

  Jest on obrazem rozwijającej się historii. Po mnie przyjdą historycy, którzy z ekshumowanych fragmentów złożą całość; zadanie podobnie do odgadnięcia emocji człowieka z budowy jego szkieletu. Jednakże mogą oni dojrzeć rzeczy obecnie niedostrzegalne dla mnie, a co więcej, odkryć, że były one niezbędnym materiałem do budowy rzeczywistości, w jakiej się znajdują (wdzięczne zadanie dla historyków). Prawda będzie leżała gdzieś pomiędzy tymi dwoma obrazami; moim przyczynkiem do niej będzie żywy protest żywego uczestnika.

  Nie kwestionuję i nie mam wątpliwości, że wszystko to było zasadniczym elementem prowadzącym do ostatecznego celu, lecz nie uważam, że było konieczne i na tym polega mój protest. Wierzę, że o wiele szybciej możnaby było osiągnąć pozytywny cel bez tego. Zdaję sobie jednak sprawę, że sprawy te są poza zasięgiem rozumu śmiertelenika, i potrafię sobie wyobrazić, że zgodnie z zrządzeniem boskim, te powtarzające się doświadczenia są niezbędnym czynnikiem samo-wyzwalenia się ducha ludzkiego. Tym niemniej, to samo zrządzenie wymaga od wierzącego, aby protestował, gdy się one zdarzają.

  Tak czy inaczej, pozostawiam tą beznamiętną dyskusję przyszłym skrybom, nie zaangażowanym uczuciowo; dla nich mikroskop, a dla mnie żywy spektakl. Ja jestem zaangażowany. Jak powiada lord Maculay, ‘w historii zapisują się trwale jedynie interpretacje zgodne z doktrynalną koniecznością, podczas gdy nieprzystające i sprzeczne fakty ulegają zapomnieniu i giną’. Pod tym względem niniejszy skryba czuje się rozgrzeszony. Nie pominąłem niczego, co mi znane i przedstawiłem tak wiernie, jak potrafiłem. Nakreśliłem obraz naszego stulecia zgodnie z percepcją człowieka żyjącego jego sprawami – obraz, jaki pozostaje ukryty przed szerokimi masami, karmionymi jedynie ‘interpretacją’ wygodną dla polityków.

  Według mojej oceny, nasze czasy stoją pod znakiem barbarzyńskich zabobonów, zrodzonych w zamierzchłej przeszłości i przez wieki podsycanych przez na pół-sekretną kastę kapłanów; wskrzeszonych ku naszemu utrapieniu w postaci ruchów politycznych, które są wspierane przez potęgę pieniądza we wszystkich stolicach świata. Za pomocą dwóch środków – oddolnej rewolucji i odgórnej korupcji rządów, wykorzystywanych dla wzajemnego podżegania się narodów, udało się im w dużej mierze osiągnąć fantastycznie ambitny

  569

  cel światowej dominacji.

  Nie mam pretensji do osądu, co jest złem: jest to wytwór umysłu. Mogę je jedynie odczuć; być może, nie mam tu racji. Tym niemniej, pracując nad tą książką, miałem wrażenie, że obcuję ze złem. Siły, wyprowadzone z pieczary dinozaura w wiek XX, mają charakter magii. Stale miałem odczucie kontaktu z umysłem w rodzaju Ezekiela – barbarzyńskiej idei w barbarzyńskich czasach. Z podobnym stanem umysłu, choć już w naszych czasach i w miejscu niedawno wyzwolonym z barbarzyństwa, zetknąłem się ponownie przy lekturze książki sir Arthura Grimble A Pattern of Islands.

  Są to wspomnienia autora z początków wieku XX, gdy był on brytyjskim administratorem kolonialnym na odległym archipelagu wysp Gilberta na Pacyfiku, gdzie do czasu ustanowienia protektoratu brytyjskiego w 1982 roku, ludność żyła w stanie prymitywnych zabobonów. Uderzyło mnie niesamowite podobieństwo przekleństw wyliczonych w Deuteronomy, dotąd stanowiących Prawo syjonistycznego nacjonalizmu, do dawnych klątw rzucanych na palenisko przez tubylców. Nagi czarownik, kucnąwszy w ciemności przed ogniskiem wroga, dziobiąc je dzidą mamrotał:

  ‘Duchu szaleństwa, duchu nieczystości, duchu kanibalizmu, duchu zgnilizny! Dźgam ogień jego pożywienia, ogień tego Naewy. Uderz na niego z zachodu! Uderz na niego ze wschodu! Uderz, tak jak ja dźgam, na śmierć! Uduś go, sprowadź na niego szaleństwo, zgnój go! Wątroba mu się wywraca, wywraca, przekręca i zostaje wydarta. Wnętrzności mu się wykręcają, wykręcają, zostają wydarte i wyżarte. Ogarnia go czarne szaleństwo, już nie żyje. Już skończony: martwy, martwy, martwy. Gnije’.

  W czasach, kiedy dla usprawiedliwienia czynów takich jak Deir Yasin powołuje się na Prawo zawarte w Talmudzie i Torze, pouczającym jest porównanie tych klątw z wieloma ustępami Deuteronomy i Księgi Ezkiela; warto też zauważyć, że według Encyklopedii Żydowskiej Talmud podtrzymuje wiarę w dosłowną skuteczność klątw. Te ustępy zawsze przychodzą mi na myśl, ilekroć słyszę polityków powołujących się na ‘Stary Testament’; zastanawiam się wtedy, czy naprawdę go czytali i czy zdają sobie sprawę ze związków między tymi antycznymi zabobonami, a bieżącymi wydarzeniami, do których się przyczynili.

  Uważam, że te siły, wyzwolone w naszym stuleciu, kierowane są przez ludzi opętanych mentalnością zabobonów; bo cóż innego mógł mieć na myśli znękany dr Weizmann, nawiązując po niewczasie do ‘.... pojawienia się starego zła w nowym, straszniejszym jeszcze przebraniu’.

  Myślę, że jedynie te mroczne przesądy mogą wyjaśnić obawę, dzięki której masy żydowskie podddają się nacjonalizmowi syjonizmu. Wiek emancypacji wyzwolił je prawie kompletnie i wystarczyłoby pięćdziesiąt lat, aby przywrócić je ludzkości. Teraz znów wpadły w jego sidła. Miałem wrażenie, że czytam o

  570

  masach ludzkich zamkniętych w talmudycznym gecie, natrafiwszy na poniższy opis sytuacji panującej na Wyspach Gilberta w czasach przedkolonialnych:

  ‘Ludzie żyjący od sześćdziesięciu pokoleń w grozie wierzeń zakorzenionych we krwi.... byli podatni na magię śmierci.... Na tych wyspach spędzały całe życie kolejne pokolenia złoczynnych czarowników i ludności obawiającej się ich mocy. Narastający przez wieki koszmar ich wierzeń stał się samoistną wszechobecną siłą, unoszącą się jak ponura chmura. Ich egzystencję bardziej nękały własne myśli, niż duchy. Czuło się, że tej atmosferze wszystko może się wydarzyć.’

  ‘Ich egzystencję bardziej nękały własne myśli, niż duchy’. Te słowa wydają mi się dokładnym odzwierciedleniem sytuacji mas ludzkich, od ponad sześciesięciu pokoleń poddanych podszeptom podobnych zabobonów, a pod koniec zeszłego stulecia siłą wyrwanych z blasku dnia w mrok plemiennej depresji. Satysfakcję z wolności, jaka ich ominęła, odczułem w słowach starej kobiety z Wysp Gilberta, pamiętającej stare czasy:
  ‘Posłuchaj głosu ludzi w ich mieszkaniach. Pracujemy w spokoju, rozmawiamy sobodnie, bo minęły już dni gniewu.... Jakże piękne wydaje się teraz życie w naszych wioskach, gdy nie ma zabijania i wojen’. Słowa te przypominają lament Jeremiasza za utraconym szczęściem Izraela

  (‘miłosierdzia młodości twojej pokazanego, i dla miłości ślubin twoich’), gdy gromi ‘przestępnicę Judzką’.

  Śledząc tą historię starodawnych przesądów i porównując je z wyłaniającymi się w naszym stuleciu siłami politycznymi, miałem wrażenie kontaktu ze zwłowrogą siłą. Przekonany jestem, że wyrazem jej są niszczycielskie rewolucje i mógłbym bez wahania podpisać się pod uwagą amerykańskiego dyplomaty Franka Rounds’a juniora, który w dzień Bożego Narodzenia 1951 zanotował w swym dzienniku: ‘W Moskwie wyczuwa się obecność zła fizycznie, jako rzecz realną; takie odniosłem wrażenie w dniu Bożego Narodzenia’.

  W tym rozwijającym się procesie XX wieku, w którym widzę piętno zła, uczestniczymy wszyscy obecni – Żydzi i goje; większość z nas dożyje dnia osądu. Co do tego, warte uwagi jest spostrzeżenie Bernarda J. Browna, uczynione w 1933 roku: ‘Oczywiście, zaczną się nas obawiać i nawet nienawidzieć, jeśli będziemy ciągle przyjmować wszystko od Ameryki, nie stając się równocześnie jej obywatelami; tak jak zawsze opieraliśmy się stawaniu się Rosjanami czy Polakami’.

  To stwierdzenie odnosi się nie tylko do Ameryki, lecz do wszystkich krajów Zachodu. Jednakże Mr Brown myli się. Jego prognoza nie uwzględnia jednej rzeczy, której talmudystom nigdy nie uda się osiągnąć; nienawiść jako artykuł wiary jest ich monopolem– nie potrafią zarazić nią chrześcijan i pogan. Jeśli w tym stuleciu Zachód kiedykolwiek kierował się nienawiścią, to jedynie za podpuszczeniem talmudystów. Zemsta i nienawiść obce są duchowi Zachodu – zabrania mu tego jego wiara. Naukę nienawiści w formie artykułu wiary propaguje jedynie Tora-Talmud w krajach opanowanych przez rewolucję, w Palestynie i w tych stolicach Zachodu, które udało się jej usidlić.

  571

  Nikt na Zachodzie nie zdobyłby się na podobną mowę, jaką wygłosił przywódca syjonistyczny na żydowskim meetingu w Johannesburgu w maju 1953 roku: ‘Nie wolno wierzyć bestii zwanej Niemcami. Nie wolno przebaczyć Niemcom, a Żydzi nigdy nie powinni utrzymywać kontaktów ani stosunków z Niemcami’.

  Świat nie może tak żyć; a ten bezsensowny plan nigdy się nie powiedzie. Jest on herezją, którą Chrystus szczególnie piętnował; herezją, której ulegają polityczni przywódcy Zachodu od czasów, kiedy pięćdziesiąt lat temu Balfour zapoczątkował politykę podporządkującą jej interesy własnego narodu. Gdy nadejdzie decydująca chwila, przeminie i ta herezja, zaszczepiona na Zachodzie przez talumdyczny ośrodek w Rosji.

  Jako pisarz, mam nadzieję, że im więcej masy dowiedzą się o przeszłości ostatnich pięćdziesięciu lat, tym szybciej i bezboleśniej nastąpi jej kres."
  ----------------------------------------------------------------------

  Bo nie masz nic tajemnego, co by nie miało być objawiono; i nie masz nic skrytego, czego by się nie dowiedziano, i co by na jaw nie wyszło – Św. Łukasz 8:17
 • @tfur-ja 21:29:28
  Kogo ? Chętnych.

  Czytanie mojego bloga nie jest obowiazkowe jak zauważyłeś.
  Jeśli temat cie nie interesuje to po prostu poczytaj sobie np. "Jak udawać konesera wina"
  Ale zdaje się, że Nathanel znowu skasował notkę :)
  Tym razem z pudła.

  Jeszcze mogę ci w czymś pomóc?
 • @SpiritoLibero 21:18:27
  http://spiritolibero.neon24.pl/post/104314,kontrowersja-syjonu-geneza-kwestii#comment_915443

  powtórzyłeś..:)).jakbyś działał profesjonalnie to wkleiłbyś link przetranslatorowany po polsku...a teraz to dupa :))pozdro :))
 • @marianna 21:33:13
  Najlepiej to odrazu wkleić całą książkę.
 • @Jan Szczepanik 21:31:06
  Noo nie obrażaj sie na "wrzask" :)
  Miało być - "emocje".
  Lipski juz mnie sądem nawet straszy :)

  czyli - "Panie Janeczku ? Grać ?" :)))
 • @marianna 21:33:13
  Dziękuję.

  Ja wobec tego czuję sie zwolniony od dalszego odpowiadania na pytania typu "dlaczego" i "czemu ma to służyć".
  Podpisuję sie pod słowami D. Reeda.
 • @trybeus 21:35:57
  Ale ty trujesz... nawet w linku jest "polish". Nie widzisz tego ???

  Następnym razem wyślę ci link na PW, ok ? :)
 • @ranger 21:40:37
  Czy ja ci przeszkadzam publikować przedruki z Jerusalem Post ?
  Bądź poważny...
 • @SpiritoLibero 21:47:20
  ...ja to widzę, tylko widzisz... profesjonalne byłoby od razu kliknąć na stronce klik "polish", a potem wkleić linka..byłoby tak przejrzyście i bez czajenia...to ja tyle...bez odbioru ...
 • @tfur-ja 21:37:59
  "A pisanie /twoje/ jest?"

  W tym konkretnym przypadku nic sam nie napisałem.
  Ale gdy piszę to robie to z powodu:
  - przyjemnosci pisania
  - narcyzmu
  - masochizmu umysłowego
  - próżności
  - chęci pogłębienia wiedzy (własnej i cudzej)

  Jeśli coś pominąłem to dopisz.

  A twoje komentowanie jest obowiązkowe ?
 • @tfur-ja 21:51:37
  Nie unikam.
  Napisałem, ze podpisuję sie pod słowami D.Reeda cytowanymi przez mariannę.
  Uznaj je za moje. Sam bardziej wyczerpująco nie potrafię.
 • @SpiritoLibero 21:36:50
  // Grać ?" :))) //

  Świat dzieli się na aktorów i widzów.
  Jedni płacą, drudzy grają.
  Jeśli nie chcesz płacić to graj

  Chociaż ja wolę płacić ...
 • @trybeus 21:52:55
  Trybus... Po skopiowaniu fragmentów rozdziału pierwszego edytując tekst w edytorze NE kliknąłem taką ikonkę z lornetką i wkleiłem link, który skopiowałem na samej górze strony zwanej "paskiem czegośtam".

  Podałem autora wstępu i nazwisko tłumacza.
  O czyms zapomniałem ?
  Upierasz sie jak muł.
  Ładnie przeproś, postaw browca i nie ma sprawy :)
 • @ranger 21:56:42
  "Masz za ciezka glowe, uwazaj na siebie :)"

  Dziś jesteś drugą osobą, która mi grozi.
  A w ostatnich dniach trzecią.

  Jutro zapraszam na drugi odcinek.
 • @Nathanel 22:02:33
  Dostał.
  Przestano go nagle wydawać. Dlaczego ?
  Oświeć mnie.
 • @Nathanel 22:02:33
  PS. Zgoda jesli chodzi o pracę dziennikarza. Opisał to zresztą dokładnie.
  Ja mam na myśli jego pisarstwo. Wydawał książki, które cieszyły sie dość duzym powodzeniem. Miał o czym pisać bo pracujac jako zagraniczny korespondent widział i wiedzial dużo. To chyba wystarczajace kwalifikacje.

  Przestrzegał przed Hitlerem?
  Wiedział co mówi...
  To tym bardziej powinien być wiarygodny. Bardziej niż Orwell, na którego powołuje sie rendżer.

  PS. Dlaczego skasowałes notke z pudła ?
 • @tfur-ja 22:08:48
  No widzisz ?
  Każdy z nas ma jakiś powód, żeby robić to co robi :)

  Ja więcej pytań nie mam.
 • @Jan Szczepanik 14:03:25
  "Artykuł usiłuje podważyć prawdziwość Słowa Bożego zawartego w Księgach Starego Testamentu, który na równi, tak samo jak Nowy Testament jest Objawieniem Bożym"


  Biblia jest pelna sprzecznosci, jednak przez pare tysiecy lat, udalo sie z niej zrobic idola, do tego stopnia ze kiedy pojawiaja sie slowa jakiejkolwiek krytyki, kiedy ludzie wyciagaja przeciwne wnioski do tych przymusem zaprogramowanych dogmatow, wtedy zaczyna sie stara spiewka o ataku na 'boskosc biblii' i uczucia religijne.

  Jest to klasyczny sposob reagowania na jakie kolwiek proby zweryfikowania tego czy rzeczywiscie biblii nalezy sie tytul boskosci a co za tym idzie nieomylnosci.

  Wyrywajac sobie wlosy z glowy, krzyczac i tupiac nogami na jakakolwiek krytyke zawartosci pod katem historycznym i logiki tresci, oskarzajac o atak na samego Boga chce sie najzwyczajniej w swiecie zastraszyc jakie kolwiek odmienne poglady na temat zawartosci ksiegi pod wzgledem obiektywnej prawdy.
  W ten sposob cementuje sie status quo, ktory zostal uksztaltowany miedzy innymi dzieki tresciom biblijnym.


  Co ciekawe, nie interesuja w zadnym stopniu autorow glosow sprzeciwu i fanatycznych obroncow cudownej prawdy nawet fragmenty samego Pisma ktore wyraznie mowia o tym ze w Biblii jest ukryta dezinformacja.

  Dla jednych sprzecznosci zawarte w Biblii beda ostrzezeniem by nigdy nie wylaczac logiki, by nie dawac zaslepiac sie patetycznym nawolywaniom o wybor samej tylko wiary przy jednoczesnym zanegowaniu myslenia, jakichkolwiek glebszych analiz.

  Dla innych, swiadomosc wystepowania sprzecznosci wcale a wcale nie bedzie powodem by traktowac calosc z nalezna rezerwa, tak by byc szczerym wobec samego siebie bedac jednoczesnie szczerym wobec tej czastki boskosci ktora kazdy z nas otrzymal w posagu.

  Panie Szczepanik, wyciagam wniosek ze panu jak najbardziej nie przeszkadza wystepowanie owych sprzecznosci ktorych jest pan swiadom i dlatego nadal bezkrytycznie ocenia pan Biblie jako 'prawdziwe slowo Boze'...

  Dziwi mnie to, bo chyba jakos tak we wczesnej mlodosci zaczyna sobie czlowiek zdawac sprawe z tego ze prawda musi byc bezwzglednie spojna i logiczna.Klamstwo jest wtedy na jej tle widoczne jak na dloni.

  Owy kontrast wyznacza granice a ci ktorzy wybieraja prawde, najczesciej walcza z przytlaczajaca wiekszoscia, ktora wbrew pozorom bardzo czesto sie myli...
  Wystarczy sie rozejrzec i zastanowic nad nasza rzeczywistoscia.
  Na pozor, niby nie jest najgorzej, ale zagladajc nieco glebiej w kazdy aspekt naszej cywilizacji okazuje sie ze mamy do czynienia z moralny bagnem.


  Wiec wybor jest prosty, albo bezwzgledna prawda, albo jej iluzja czyli klamstwa oslodzone polprawdami.

  Sam pan napisal:


  "Przykazanie Boże mówi: Nie morduj !
  A ludzie przekręcili na : Nie zabijaj!

  Dekalog był już ogłoszony, gdy tymczasem Pan Bóg kazał królowi Saulowi wybić Amalekitów. Prorocy radzili się Pana, czy daną bitwę podejmować, czy nie. I Bóg mówił tak, lub nie.

  Ta sprawa w NT nie została zmieniona. Temat jest niespójny. Cytaty sobie przeczą. Brak konsekwencji.

  Podobnie jak ze zmartwychwstaniem umarłych, a życiem po śmierci.

  Jest mnóstwo wieloznacznych tematów. Biblia nie jest definicją wiary. Stąd mnóstwo jej interpretacji."


  Jak zatem moze pan pisac jednym razem o niespojnosci Biblii o sprzecznosciach w niej wystapujacych o braku konsekwencji a innym razem pisac o 'prawdzie slowa Bozego'...?


  Nie musi pan odpowiadac, tak naprawde osobiscie mnie to nie obchodzi, tylko zwracam pana uwage na brak spojnosci, sprzecznosci i braku konsekwencji w pana postawie wzgledem nie tyle samej Biblii co prawdy w zyciu wogole...
 • @tfur-ja 22:19:21
  Edukacja innych jest powodem jak najbardziej szlachetnym.
  Czyżbym się mylił ?...
 • Ja chromole
  ............
  Prawie całe żydłackie Neonowe wojsko zbiegło się z kosami, sierpami, klawiaturami i okrzykami:

  "BIJ POLAKA RATUJ ŻYDA !!!!!!!"

  Jeszcze ze cztery nicki, plus rydzyk i dziwisz i będzie chyba komplet
 • @eonmark 22:21:42
  Przerażające jest to, ze jedynym argumentem w dyskusji za "nie" jest podłe szkalowanie autora ksiażki, podważanie źrodeł na których sie opierał i wreszcie mnie, (tego to już nie rozumiem).

  Podejrzewam, że gdybym zaczął cytować fragmenty Main Kampf to protesty byłyby dużo mniejsze.
  Co sie za tym kryje ?...
 • @tfur-ja 22:37:18
  Powiedz mi jedną rzecz...
  W którym miejscu cytowanego przeze mnie fragmentu książki autor podważa istnienie Boga i stara się kogokolwiek odwieść od Wiary ?

  Czy możesz przytoczyć ten fragment ?
 • @tfur-ja 22:37:18
  "Czy Pan rozumiesz, że nie o "Biblię" w tej Biblii i o "spójność spójności" chodzi ludziom wierzącym .....a o WIARĘ w BOGA ? Nie wierzysz Pan - nie wierz ale nie zawracaj "gitary" innym. Czemu komplikujesz to co jest wszystkim proste?"

  Dobrze powiedziane, tylko szkoda że jednostronnie i nie jest respektowane przez katoli którzy wszędzie jak i gdzie się da wciskają na siłę swoją wizję objawioną.
  A mogliby nie zawracać "gitary" innym.
  Ale na całe szczęście już niedługo się to skończy. Jeszcze maksymalnie dwa pokolenia i będzie z wszelakimi sektami porządek.
 • @tfur-ja 22:43:55
  Nie.
  Kto wyznacza kryteria "szlachetności"?
 • @SpiritoLibero 22:42:27
  Pierwszy i ostatni raz weszłam na ten portal. Tak porąbanego towarzycha to juz dawno nie spotkałam. Toż to michnikoidy w pełnej krasie. Poszukujący przejawów antysemityzmu. A niech ich....
 • @ALIK 22:45:08
  Proszę nie przeginac z tymi "katolami".
  To nie jest dobry argument w dyskusji.
  Na Biblię powołują sie w mniejszym czy większym stopniu także inne odłamy chrześcijaństwa.
 • @marianna 22:49:56
  "Pierwszy i ostatni raz weszłam na ten portal."
  Proszę zostać.

  Ci, których spotkałaś pod tą notką to margines. Hałaśliwy ale jednak margines.
  Widocznie w sposób niezamierzony poruszyłem jakaś czułą strunę.
  A to jest właśnie powód, żebyś tu pisała :)
 • @tfur-ja 22:52:13
  " jest galimatias i cholera wie , czemu ma służyć ? Dlatego pytałem cię jaki to ma cel i sens?"

  To jest skrót pierwszego rozdziału. Rozdziałów jest ze 40.
  Gdy przeczytasz całość będziesz mógł lepiej zrozumieć przesłanie autora.

  Życzę przyjemnej lektury :)
 • @tfur-ja 22:58:39
  Nie rozumiem co masz na myśli.
  Napisałeś "Bo tylko, edukacja szlachetna, jest szlachetna."
  Dlatego spytałem o krytera oceny.

  Ja osobiście takich nie znam i nie uzurpuję sobie prawa do wyznaczania.
 • @eonmark 22:21:42
  Teraz widzimy jakoby w zwierciadle - niejasno... /1 Kor 13, 12 /
  Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, nie trwa w nauce Chrystusa i nie ma Boga. / 2 J 9 /
  Człowiek zmysłowy nie pojmuje tego co jest z Bożego Ducha i głupstwem mu się to wydaje, gdyż tylko Duchem można to rozsądzić.
  Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Tajemnica Królestwa dana jest poznać tylko uczniom Jezusa. Inni będą patrzeć, a nie będą widzieć i będą słuchać, ale nie usłyszą, bo...
  Jezus powiedział: Przyjmijcie Ducha Świętego. Bądźcie pełni Ducha Świętego. On was wprowadzi we wszelką prawdę.

  Czy otrzymałeś Ducha Świętego, kiedy przyjąłeś wiarę? / Dz 19, 2 /

  Tamten mój wpis był prowokacją. Był zachętą do konstruktywnej dyskusji.
  W księdze Samuelowej czytamy: Bóg nie jest człowiekiem, aby miał żałować. I parę wersetów dalej czytamy: A jednak pożałował Bóg.

  Słowo Boże zawarte w Biblii jestspójne. Biblia jest napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Żeby ją zrozumieć, należy ją czytać w tymże samym Duchu u którym została "zakodowana".
 • @tfur-ja 23:11:10
  Pytałem cię o fragment, gdzie autor zaprzecza istnieniu Boga albo odciąga w jakikolwiek sposób od Wiary.
  Słucham. Nie próbuj zagadać tematu.
  Oczekuję konkretnego cytatu.
 • @Jan Szczepanik 23:11:52
  To dlaczego są rózne tłumaczenia, niespójne ze sobą ?
 • @tfur-ja 23:17:33
  Ale ciagle jest pojęciem znaczeniowo niedookreślonym.
  Myślałem, ze skoro powołujesz sie na to to wiesz coś więcej.
  Dlatego spytałem.
 • @SpiritoLibero 23:16:10
  //To dlaczego są rózne tłumaczenia, niespójne ze sobą ?//

  Oczywiście, ze tak, poza wyjątkiem swiadomych fałszerstw. Taką fałszywką jest Świadków Organizacji Brooklińskiej.

  Śmieszą mnie ci, którzy pytają się, czy oby ta Biblia nie jest podrobiona? A może jest heretycka.?
 • @Jan Szczepanik 23:29:44
  Kiedyś przygotowywalem material do notki o konopiach indyjskich.
  Jest to ponoć jedyna roślina wymieniona w biblii.
  I okazało się, ze cytowany wers różnie brzmi w różnych wydaniach i jezykach (porównywałem 3) co kompletnie zmienało znaczenie.
  To wychwyciłem osobiście. Ile jest jest jeszcze takich przypadków ?
 • @tfur-ja 23:47:23
  Tutaj napisałeś o "podważaniu":
  //abyśmy mogli normalnie wierzyć w Boga i aby nam nikt, podstępnie tej wiary nie podważał i nie sadził wrażych memów i durnych stereotypów.//

  tfur-ja 06.01.2014 22:08:48

  "No cóż ja wiem co to szlachetność"

  No cóż... Zazdroszczę ci.
 • @gsaw 22:16:02
  Ale to było w innej kwestii
  "Wtrącaj" się - po to są komentarze :)
 • @SpiritoLibero 23:40:44
  //Kiedyś przygotowywalem material do notki o konopiach indyjskich.
  Jest to ponoć jedyna roślina wymieniona w biblii.
  I okazało się, ze cytowany wers różnie brzmi w różnych wydaniach i jezykach (porównywałem 3) co kompletnie zmienało znaczenie.
  To wychwyciłem osobiście. Ile jest jest jeszcze takich przypadków ?//

  Ja mówię o spójności Słowa Bożego zawartego w Biblii. Chodzi o tajemnicę królestwa, która dana jest tylko uczniom.
 • @Jan Szczepanik 23:58:07
  "Chodzi o tajemnicę królestwa, która dana jest tylko uczniom."

  Oj... To chyba za trudne dla mnie :))
 • @Naftali 23:50:50
  Przecież świadkowie brooklińscy Pana Jezusa upalowali. A przecież Pan Jezus został ukrzyżowany.
 • @SpiritoLibero 00:00:43
  //"Chodzi o tajemnicę królestwa, która dana jest tylko uczniom."

  Oj... To chyba za trudne dla mnie :))//

  Mt 13,10-17
  Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

  Zeby poznać tę tajemnicę trzeda stać się uczniem Jezusa. A warunki są bardzo twarde. Najtrudniejszy to ten, żeby się zaprzeć samego siebie. Są jeszcze inne. Wszystko po kolei.
 • @tfur-ja 00:14:12
  "Ja to, napisałem o TOBIE..."

  Ach o mnie... :D)))

  Czyli przyznajesz sam, ze nie przyszedłes tutaj komentować i dyskutować z treścią notki tylko atakować mnie i "SPÓLE PORTALOWYCH MANIPULANTÓW PODWAŻAJĄCYCH I REWIDUJĄCYCH USILNIE WSZYSTKIE OGÓLNIE PRZYJĘTE I UTRWALONE POJĘCIA".

  To po co ja ci poswięciłem tyle czasu ?
 • @Naftali 00:16:41
  Chyba nie ukrywał...
  "Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło."
 • @Jan Szczepanik 00:20:56
  Dobrze.
  Liczę na ciebie. Choć wydaje mi sie, ze przeslanie Chrystusa czuję doskonale.
 • @Naftali 00:17:14
  Jakie dane jest ludziom imię w którym mogą być zbawieni?
 • @tfur-ja 00:29:34
  Gdybyś powiedzial od razu, ze jestes tu tylko po to, zeby mi dokopać to nie traciłbym ani minuty.
 • @Naftali 00:35:08
  ''Bóg nie jest stronniczy i w każdym narodzie...."
  Zgadzam się. W tym "wybranym" też.
 • @Naftali 00:30:01
  Pytam ponownie.

  Czyżby świadek Organizacji nie potrafił odpowiedzieć na najważniejsze pytani, dotyczące naszego życia wiecznego.

  Pytanie brzmi: Jakie imię zostało nam dane w którym możemy być zbawieni?
 • @Jan Szczepanik 14:03:25
  "Zakwestionowanie Starego Testamentu jest uderzeniem w wiarygodność Jezusa Chrystusa, którego Stary Testament zapowiada. Nowy Testament jest wypełnieniem wszystkich proroctw Starego Testamentu."


  Nieprawda jest ze NT jest wypelnieniem wszystkich proroctw ST.


  Oto dowody:

  U Mateusza,

  " 37 I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili17. Jan 19:37

  Ten fragment ma rzekomo dowodzic ze ST zapowiadano Jezusa, jest to bowiem nawiazanie do ST, ksiegi Zachariasza:

  "10 Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności6. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. " Zach 12:10

  I rzeczywiscie, cytat wyrwany z kontekstu, moze n asile byc dowodem potwierdzjacym zapowiedz Jezusa i jego smierci...

  Jeden jednak rzut oka na calosc akapitu 12 u Zachariasza calkowicie obnaza najzwyklejsza manipulacje umieszczona w NT.

  Nie ma tam mowy bowiem o zadnej zapowiedzi mesjasza, jest zatem mowa o walkach pomiedzy Jerozolima, judea a innymi narodami.Jest zapowiedz pomocy bozej, zniszczenia narodow najzdzcow oraz zapowiedz wielkiego placzu narodu wybranego po smierci zabitych.

  "11 W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo7.
  12 I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie.
  Rodziny z domu Dawida oddzielnie -
  i ich niewiasty oddzielnie.
  Rodziny z domu Natana8 oddzielnie -
  i ich niewiasty oddzielnie.
  13 Rodziny z domu Lewiego oddzielnie -
  i ich niewiasty oddzielnie.
  Rodziny z domu Szimejego9 oddzielnie -
  i ich niewiasty oddzielnie.
  14 I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie -
  i ich niewiasty oddzielnie. "

  Po Jezusie, wedlug samego NT nie tylko ze narod nieplakal, ale zostal jeszcze obarczony wina za przelana krew a sam, przedstawiony jako oglupialy wybiera zycie rzezimieszka zamiast Jezusa.

  Ten cytat z Jana, zapowiadajacy rzekomo w ST Jezusa, okazuje sie byc kompletna manipulacja autorow NT oraz celowo lub bezwiednie powtarzajacych za nimi uczniow 'prawdy' ewangelicznej.


  Nastepnym przykladem manipulacji przepowiedniami ST jest ponizszy cytat z Mateusza:

  "22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel5, to znaczy: "Bóg z nami". Mat 1:22-23

  Cytat ten nawiazuje do przepowiedni z ksiegi Izajasza:

  "14 Dlatego Pan sam da wam znak5:
  Oto Panna6 pocznie i porodzi Syna,
  i nazwie Go imieniem Emmanuel." Iza 7:14

  Fragment z Izajasza, dotyczacy przepowiedni narodzin Emmanuela jest rzekomo dowodem na to ze Jezus byl zapowiadany w ST jako dziecie ktore nardzilo sie z panny...

  Emmanuel nie moze byc jednak zapowiedzia Jezusa, dlatego ze caly akapit 7 nie pozostawia zadnych zludzen do jakich czasow odnosi sie proroctwo a takze kim Emmanuela na pewno nie jest.

  Jest jasnym ze zapowiedz Emmanuela odnosi sie do wydarzen opisywanych za czasow krola Achaza.
  Izajasz zwroaca sie do Achaza z rada by ten prosil o znak dla domu dawida, jednak Achaz odmawia, bojac sie wystawiania Boga na probe.
  Wtedy prorok Izajasz oznajmia ze Bog da znak bez prosb i bedzie nim narodzenie dziecka imieniem Emmanuel.
  Dziecko to zostalo przepowiedziane na czasy Achaza czyli jakies 6-7 wiekow zanim pojawil sie Jezus czyli troche pozno jak na znak dla krola Judy ze nie zostanie pokonany przez Resina i Pekacha i ze on sam oraz jego lud zaznaja czasow pokoju i dostatku.

  Sam opis Emanueal rowniez nie pozostawia zludzen.
  Po pierwsze, Emmanuel mial jesc smietane i miod, Jezus jadl ryby i pil wino.
  Pozatym, Jezus ma byc bogiem, ale nawet zakladajac ze jest 'bogiem mniejszym' jak chca glosiciele absurdow, czyli ze byl rowniez czlowiekiem bez grzechu, doskonalym , to opis Emmanuela nie pozostawia watpliwosci ze nie moze byc mowy o Jezusie, poniewaz Emmanuel jest opisany jako dziecko ktore bedzie sie uczylo odrzucac zlo a wybierac dobro.

  Kolejna wiec przepowiednia okazuje sie byc zwykla manipulacja NT autorow.


  Problem z przepowiedniami ze ST ktorymi charakteryzowano Jezusa zaczyna byc bardziej widoczny w tych przypadkach w ktorych uzywane w NT przepowiednie ST okazuja sie nie istniec wcale:


  "«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie..." Luk 24:46

  Takiej przepowiedni nie ma nigdzie w ST.


  "9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych."
  Jan 20:9

  Znowu, nigdzie w ST nie ma takiej przepowiedni.

  "2 Jak jest napisane u proroka Izajasza:
  Oto Ja posyłam wysłańca mego
  przed Tobą;
  on przygotuje drogę Twoją." Mar 1:2

  U Izajasza nie ma proroctwa o tym by jakikolwiek wyslaniec mial przygotowywac droge przed Bogiem, jest za to ten fragment:

  "3 Głos się rozlega: «Drogę dla Pana
  przygotujcie na pustyni,
  wyrównajcie na pustkowiu
  gościniec naszemu Bogu!" Iza 40:3

  Jak widac jest to rodzaj apelu by prostowac droge dla Pana, czyli oglaszac chwale i moc Boga ktorego slowo nigdy nie przemija w przeciwienstwie do ludzi, w tym przypadku - narodu.
  Nie jest to jednka zapowiedz zadnego zbawiciela ktory przygotowuje droge przed Panem, gdyz wyraznie widac z kontekstu ze zbawicielem jest Bog, a droge przygotowywac maja ludzie, w tym konkretnym przypadku, sam Izajasz.
 • @Naftali 00:37:24
  //Kto dał to imię?//

  Niech najpierw pan odpowie na moje , jako ,że pierwszy je zadałem, a potem , ja odpowiem.
 • @SpiritoLibero 22:32:27
  "Przerażające jest to, ze jedynym argumentem w dyskusji za "nie" jest podłe szkalowanie autora ksiażki, podważanie źrodeł na których sie opierał i wreszcie mnie, (tego to już nie rozumiem)."

  Mniejsza o autora, mogl sie z roznymi rzeczami mylic jak to czlowiek, zreszta nie slyszalem o nim do tej pory.
  Zrodla tez mozna podwazyc, oczywiscie wszystkie oprocz jednego - jedynego...

  Ty natomiast nie powinienes miec zadnych zludzen, jak piszesz krytycznie o Biblii, bedziesz traktowany jak tredowaty z jednej strony i jako antychryst z drugiej...
  "Co sie za tym kryje ?..."

  Jak to co , MATRIX... : )
 • @Naftali 00:46:41
  Szczerze mówiąc nie interesuja mnie rozważania i interpretacja poszczególnych fragmentów Biblii.
  Dużo bardziej interesuje mnie sam mechanizm oddzialywania Biblii na losy ludzkości. I tu fundamentalne jest w jaki sposób Biblia powstała, kto ją pisał, przepisywał, zmieniał (jesli tak było) i jak to ma sie do idei Boga Jedynego.
 • @tfur-ja 00:52:02
  "nic tu nie powstanie, nic sie nie zrodzi, nic wartościowego nie zyskam a wszystko tylko tracą /nerwy też/"

  A po co ma "powstawać". Przecież wszystko juz "powstało" , prawda ?

  Cześć :)
 • @eonmark 00:54:07
  "Jak to co , MATRIX... : )"

  I z tą optymistyczną konkluzją idę spać, późno już :)
 • @tfur-ja 22:37:18
  "Czy Pan rozumiesz, że nie o "Biblię" w tej Biblii i o "spójność spójności" chodzi ludziom wierzącym .....a o WIARĘ w BOGA ?"


  Nie , no ja jak bardziej rozumiem ze tu chodzi o WIARE.

  Zydzi maja wierzyc w Jahwe, Chrzescijanie w Jezusa, Buddysci w Budde, Islamisci w Allaha, ITD, ITP...

  Dzieki temu owczarnia jest ladnie podzielona i mozna na bazie podzialow prowadzic polityke dziel i rzadz...

  A pomyslal pan moze ze komus jeszcze moze chodzic o prawde, zwykla prawde...?

  Pewnie nie przyszlo to nawet panu do glowy, bo wszyscy zyja w tych prawdach, dlatego tez pewnie mamy swiat ktory wali sie ludzkosci powoli na glowe, od tych prawd co sa jak skalny fundament.

  Hipokryzja to tez klamstwo.
 • @Naftali 01:06:01
  witaj Naftali,

  "Piszesz o bezwzględnym podporządkowaniu a jest tez podporządkowanie względne, które bardziej szanuje wolę Boga niż ludzi."

  Mowiac o 'wzglednym podporzadkowaniu' nawiazujesz do Biblii jako slowa Bozego...

  Nie zgodze sie jednak z tym.
  Jakie jest ono bowiem wzgledne, skoro postawione jest bezwzgledne ultimatum, albo wiara w Jezusa albo 'niebyt'...a kto znowu chce nie byc...?

  To nosi znamiona szantazu, a wlasciwie jest szantazem, emocjonalnym.
  Gdyby bowiem ultimatum bylo zdroworozsadkowe, czyli 'dochowujcie przykazan prawa' i poprostu milujcie, to sprawa byla by jasna i uczciwa a tak jest zwyklym szantazem:
  'wierzcie ze Jezus istnial, zmarl na krzyzu i zmartwychwstal...'
  bo jak nie to Jezus na marne przyszedl a prawo jest przeklenstwem...

  I takie dogamty, umieszczone w Ksiedze robia ludziom sieczke z glowy.

  Bo wlasciwe i prawdziwe nauki, czyli dekalog dopelniony naukami o milosc do blizniego symbolizowanymi przez nauki Jezusa, sasiaduje w Biblii wlasnie z abstrakcyjnymi naukami o wierze w wiare i dla wiary.

  Mamy wiec owoce tej spojnosci i samej prawdy pod postacia paru miliardow wierzacych w boga ludzi ktorzy nie musza martwic sie nie przestrzeganiem prawa...a ze swiat zsuwa sie po rowni pochylej w przepasc musi byc zapewne wina calej reszty ktora nie przyjela jedynej prawdziwej ksiegi, tylko zaufala innym ksiegom, pewnie bozego przeciwnika, no bo Jezus jest mniejszym bogiem tylko w jednej...


  "Tylko nie pisz o spiskach i planach oraz o Matrixach."

  Byc moze zyjesz tylko Biblia i nie potrafisz na podstawowym poziomie ocenic rzeczywistosci...nie win mnie za to prosze, a to ze spisek trawi ten swiat jest widoczne juz nawet dla gimnazjalistow, moze wiec czas sie rozejzec troche...

  Pozdrawiam Naftali, ( eonmark : ) )
 • JAK WIELE JESZCZE PRZED NAMI LAT WERYFIKOWANIA JUDAIZMU?
  Z całym szacunkiem do pracowitości naszego Kolegi "Spirito Libero" w cytowaniu WASP-owskiego literata Douglasa Reede'a i innych pisarzy badających korzenie judaizmu współczesnego - ale ta materia ich wszystkich przerosła. Zwróćcie uwagę na ten tekst - jakiż jest nieścisły! Nie da się go uczciwie zweryfikować logicznie;
  "Jednakże, nawet to roszczenie NIE WYDAJE SIĘ uzasadnione, gdyż Encyklopedia Żydowska BEZSTRONNIE STWIERDZA, iż Juda ‘NAJPRAWDOPODOBNIEJ NIE BYŁA plemieniem Izraelijskim’."
  ==========
  Spekulacje zacytowanych przez Kolegę Spirito Libero Douglasa Reede'a i Innych krążą wokół judaizmu babilońskiego i perskiego (wschodniego), ale nie rozwijają idei judaizmu aleksandryjskiego (greckiego, czyli zachodniego), na którym oparł się Pan Bóg. Nieprzypadkowo Święta Rodzina uciekła do Egiptu, a nie do Babilonu. W Egipcie Żydzi byli inni niż na wschodzie, bardziej internacjonalistyczni i tolerancyjni. Tam doktryna wybraństwa była inaczej pojmowana - to znaczy Żydzi widzieli siebie WŚRÓD innych narodów i oczekiwali na Boga-Mesjasza, którzy ma przyjść, wyzwolić wszystkich i być dobry DLA WSZYSTKICH. Na Wschodzie Żydzi inaczej myśleli; widzieli siebie PONAD innymi narodami, a Mesjasza oczekiwali jako kogoś, kto im takie panowanie załatwi. Bóg-Mesjasz owszem, miał przyjść, wszystkich zniewolić i być dobry TYLKO DLA ŻYDÓW, którzy mieli rządzić pozostałymi narodami. Pan Bóg przyszedł i zadziałał według tej pierwszej koncepcji, a Żydzi kultywują tą drugą koncepcję - no i dlatego mamy to co mamy, czyli konflikt między chrześcijanami a judaistami. Bo dzisiaj judaizmu aleksandryjskiego prawie* nie ma - judaisci aleksandryjscy, czyli zachodni włączył się w chrześcijaństwo i dał początek nowożytnym narodom basenu Morza Śródziemnego. To co widzimy dzisiaj to judaizm wschodni - babiloński i perski, a dołączyli się doń chazarowie, którzy szczególnie liczą na przywilej rządzenia całym światem, przez co narażają wszystkich Żydów na wiele perturbacji. Czyli ten ekskluzywizm judaistyczny to jest sprawa polityczna, religijna i nacjonalistyczna. Podobnie jest z islamem.
  +
  Uprzejmie zwracam uwagę Kolegom Blogerom i Wrogom Blogerom, że krytyczne i jedynie rozumowe podejście do spraw sprzed dwudziestu wieków na niewiele się zdaje. Tutaj należy przyłożyć światło Wiary do światła Rozumu i spojrzeć na owoce judaizmu, islamu i chrześcijaństwa - przez te dwadzieścia wieków. Jest oczywiste, że Pan Bóg objawił się w chrześcijaństwie najpełniej - przez Zmartwychwstanie i to prawda o Zmartwychwstaniu zwyciężyła i zwycięża świat. Judaizm jako religijne, polityczne i nacjonalistyczne działanie anty-chrześcijańskie przegrywa spektakularnie, na naszych oczach. Innym zagadnieniem, podobnym do judaizmu jest islam - czyli szczególnego rodzaju nacjonalizm arabski podbudowany doktryną religijną, w kilku miejscach niezgodną z chrześcijaństwem - szczególnie gdy chodzi o Zmartwychwstanie. Wiele wskazuje na to, że się musimy przyzwyczajać do życia obok tych dwóch nurtów ideowo-religijno-nacjonalistycznych i na wieloletnie dyskusje o wierze w Zmartwychwstanie. Ja się oczywiście powątpiewaniu w Zmartwychwstanie nie poddam i Państwu również nie życzę.
  :)
  ==========
  *Podobno istnieją i rządzą w Izraelu jacyś wojskowi żydowscy, którzy nie dali się onegdaj fanatycznym rabinom wciągnąć w wysadzenie Meczetu Al Aksa. Znaczyło by to, że cały ten judaizm krwiożerczy to jedynie taka poza, żeby groźnie wyglądać. A tak naprawdę - to elity żydowskie kombinują prawdziwie po chrześcijańsku - żeby żyć i dać żyć innym. To by znaczyło, że Pan Jezus przezwyciężył cały ten judaizm. Że cały ten Izrael to jedynie pic na wodę, fotomontaż. Folklor, Panie!
 • @tfur-ja 01:14:29
  pewnie, wiem niewiele ale Czytalem Twoje komentarze, i moze Ciebie to zdziwi, ale z niektorymi rzeczami zgadzam sie z Toba.
  Masz z jednej strony zdrowe podejscie do rzeczy codziennych, a z drugiej wybiegasz dalej w poszukiwaniach...przynajmniej z tego co wywnioskowalem z Twoich komentarzy.

  To jednak nie zmienia mojej opini o meritum sprawy.
  Prawda musi byc absolutna czylli nie skazona, polprawdami i klamstwami. Inaczej wszystko to hipokryzja.Taksie zaczyna przeciez inteligentny proces wprowadzania czlowieka w klamstwo.
  I Biblia przed tym przestrzega wyraznie.
  Wiara jest niczym jezeli jest oparta na hipokryzji.
 • @Naftali 01:14:12
  Słowo wyjaśnienia: Zagrzał mi sie laptop, przestał działać, musiałem pójść do pokoju dzieci i włączyć stacjonarny.

  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim ... Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Rzym 10;9 i 13
  " I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni". Dz. 4,12

  Zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa.
 • @Jan Szczepanik 01:42:43
  "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim ... Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Rzym 10;9 i 13
  " I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni". Dz. 4,12

  Zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa."


  To jest wlasnie ta pulapka...'zbawienie jest tylko w imieniu...'

  I tak, j aczytajac NT nie znajduje nigdzie w Ewangelii zeby Jezus nauczal ze w jego imieniu jest zbawienie, natomiast pelno tam jest tam nauk o tym by wypelniac Boze Praw, ktore jest niezmienne i wieczne, czyli Dekalog, ktorego personifikacja jest symboliczny Jezus.

  Dowodem najlepszym na to ze Pawel ( autor ) manipuluje czytelnikiem, jest pierwsza z brzegu parabola biblijna ktorej autorem jest Jezus.

  DOBRY SAMARYTANIN,

  Ta przypowiesc w jasny sposob tlumaczy ludziom co trzeba czynic by zasluzyc na nagrode zachowania zycia.
  Samarytanin pomogl czlowiekowi w potrzebie dla kontrastu, uczeni w pismie pozostawali niewzruszeni na krzywde blizniego.
  Chociaz samarytanin nie wierzyl w imie Jezusa i nie wyznal ustami swymi ze Jezus jest jego panem, to wlasnie ten charakter, symbolizujacy prostote, wybral Jezus na przyklad tego jak uzyskuje sie zycie wieczne.

  Nie ma mowy o zadnym 'wzynawaniu ustami i sercem jakiegkolwiek czlowieka jako boga' tylko ot, zwykle dochowywanie prostych praw ktore porzadkuja rzeczywsitosc w kierunku harmonijnego spoleczenstwa.
  I tego symbolem jest Samarytanin, dlatego jest dobry, bo jest straznikiem i praktykiem wiecznego prawa.


  A ludzie klepia ustami Jezusa na lewo i prawo i w sercach go maja i jest pieknie.
 • @tfur-ja 01:49:21
  Wazne ze Ty wiesz, inni nie musza.
  Klamstwo jest wszedzie, od rodziny po szczyty szczytow ale
  warto nie musiec zygac przez wlasna hipokryzje.
 • @Jan Szczepanik 23:11:52
  "Tamten mój wpis był prowokacją. Był zachętą do konstruktywnej dyskusji.
  W księdze Samuelowej czytamy: Bóg nie jest człowiekiem, aby miał żałować. I parę wersetów dalej czytamy: A jednak pożałował Bóg."


  Panie Janie, pisze pan ze Biblia jest sprzeczna , ze teksty niekonsekwentne a teraz w swietle panskich slow o 'prawdzie slowa Bozego' ktore stoja w sprzecznosci do pana wczesniejszej wypowiedzi oznajmia pan ze tylko prowokowal do konstruktywnej dyskusji...


  Co to za konstruktywna dyskusja skoro pan teraz zamyka ja powtarzajac dogamat?

  Ale pan najwyrazniej bierze tylko przyklad z Biblii:


  "11 A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. "

  ". 20 I znowu rzekł: «Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu».
 • @Naftali 00:36:07
  //Kto dał to imię?//

  To Imię Boże JEZUS w którym tylko możemy być zbawieni dał nam sam Bóg Wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty. Ta Trójca jest jednym z Bożych Imion. /porównaj:/ Mt 28, 19 /

  Także ODKUPICIEL jest imieniem Bożym /patrz - Iz 63, 16 / nie tylko JHWH.

  Owszem to imię Boskie JESTEM - /Wj 3, 14-15/ jest imieniem Boga Jezusa /patrz np. - J 8, 24 i 28 i 58/

  Pierwszy i Ostatni to też imię Boga Wszechmogącego. Jezus powiedział: Jam Pierwszy i Ostatni byłem umarły, a oto żyję /Ap 2, 8 / Jam Pierwszy i Ostatni i poza Mną nie ma innego boga /Iz 44, 6 /

  Jezus jest Bogiem Stworzycielem Nieba i ziemi. /Rdz 1, 1 Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone /Kol 1, 16 /

  Bóg ma także imię El Szadajn - czyli Wszechmogący , oraz w liczbie mnogiej My Bóg, czyli j Elohim - wskazujące na Trójcę.

  Ale tylko i wyłącznie upodobało się Bogu, aby tylko w Jego Boskim imieniu JEZUS ludzie mieli zbawienie /Dz 4, 12/

  Czy Bóg Jezus Chrystus, Syn Ojca jest Prawdziwym Bogiem ?

  Biblia mówi, że tak: Jesteśmy w Prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie - On zaś jest Prawdziwym Bogiem. /1J 5, 20 /
 • @SpiritoLibero 22:51:45
  "@ALIK 22:45:08
  Proszę nie przeginac z tymi "katolami".
  To nie jest dobry argument w dyskusji."

  Z niczym w żadnym przypadku nie przeginam.
  Trzeba tylko odróżniać dwie grupy z której jedna zasłania sie drugą (umiarkowaną/normalną)

  Katolicy to katolicy.
  A KATOLE to katole/sekciarze/katoliccy fanatycy nie liczący się ze zdaniem czy poglądami innych itd. itp.

  Nie każdy katolik to katol/sekciarz
 • @Nathanel 04:30:10
  Na portalu Neon 24 jestem po raz pierwszy. Kiedyś bywałam na portalu, który zwał się Nowy Ekran. Dla mnie to zupełnie co innego- różnica ogromna. Taka to i prawda w Nathanela wydaniu.
 • @marianna 09:58:48
  Zgadza się, jest róznica.
  Kiedyś dominował żywioł polski.
  Teraz coraz bardziej do głosu dochodzą różnej maści religijnie nawiedzeni i syjonisci, ktorzy chcą opanować NEon24.pl

  To od nas zależy jaki charakter będzie miał portal.

  Pozdrawiam i zapraszam częsciej :))
 • @radzioron 09:25:53
  "Podziwiam twoją cierpliwość. Dyskutować z tą "ciemnotą"

  Znasz mnie, wiesz, że mam wręcz anielską.
  A edukować trzeba. Odpowiadając merytorycznie nawet na najgłupszy czy agresywny komentarz w rzeczywistosci pisze sie do czytelnika.
  Na tym polega blogowanie. Choć niewielu zdaje sobie z tego sprawę.

  pozdrowił również :)
 • @night rat 10:57:31
  Nie wnosisz nic do dyskusji (co mnie wcale nie dziwi) więc po co te emocje ?
  Skoro tak dobrze znasz te tematy to napisz coś i nas oświeć.

  Samo ujadanie i obsikiwanie nogawek przez takiego anonima jak ty staje sie już nudne...
 • @night rat 11:08:55
  " Bóg zawarł przymierze z wybranymi ale Jego wola wypełniała się i przez innych."

  To po co "wybierał" skoro wszyscy ludzie sa dla niego równi i stworzył ich na swoje podobieństwo?
 • @night rat 10:52:53
  Nic nie rozumiem...

  A co innego mozesz powiedziec.W zderzeniu z faktami pozostaje juz tylko tupanie noga.
 • @night rat 11:08:55
  "Samarytanin? Wcale nie tak..."

  Tak tak, ale widac nie doczytales o przypowisci o dobrym Samarytaninie albo nie zrozumiales jej ale nie byloby w tym nic dziwnego, sami najblizsi uczniowie Jezusa niewiele rozumieli z tych nauk.

  Nie doczytales tez byc moze o tym z Jezus nie przyszedl zniesc prawa ale je wypelnic tym samym dajac przyklad postepowania ktore jest przepustka.

  Ale co tam nic nie ma takiego czaru jak sama wiara w imie I wyznawanie go ustami....co tam jakies przeklete prawo.
 • @night rat 03:31:23
  "Najpierw wybrał wszystkich a potem spośród potomków zawierał przymierza,"

  Aha... najpierw dał szansę wszystkim a potem wybrał sobie tych lepszych, którym obiecal, ze jak będą grzeczni to dostaną całe mnóstwo cukierków ?

  To ja jednak zostanę przy swoim Bogu w Trójcy Jedynym. On dodatkowych kontraktow nie zawiera.
  Ty oczywiście możesz wierzyć w bożka wymyślonego przez lewickich sekciarzy, twoja sprawa.
 • @tfur-ja 01:53:38
  "kasuje od dawna wszystko wykasowałem już parę setek , mierzi mnie przeraża obecność ludzi którzy uważają się za "autonomiczne autonomie"

  Dlatego nie będziesz juz śmiecił na moim blogu.
 • @night rat 19:11:01
  "A może poganin, zwłaszcza plugawy ma mieć pretensje do Boga, za to że go stworzył i dał świat? Nawet nie zostali wytępieni, ponieważ i oni byli częścią planu a ich potomkom był dany Chrystus."

  Sorki ale wobec ogromu powalajacych z nóg argumentów - wymiękam...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY

więcej